35 kort voor den afmarsch mondeling (desnoods gedicteerd) aan de verzamelde troepencommandanten uitgegeven. Men zal deze wijze van bevelen voornamelijk toepassen, wanneer gedurende den nacht nog nieuwe berichten of bevelen van hoogerstaanden binnen kunnen komen, ten gevolge waarvan men anders wellicht genoodzaakt zou zijn het reeds gegeven marschbevel te wijzigen. Weliswaar is het een voordeel van eene vroegtijdige uitgave van het marschbevel, dat de verschillende commandanten zorg vuldiger den inhoud kunnen overdenken. In enkele moeilijke omstandigheden verdient dit daarom de voorkeur. Bij manoeuvres, waarbij na aankomst der troepen in de nacht kwartieren de oorlogstoestand in den regel als geëindigd wordt beschouwd, de troepen bovendien niet buitengewoon laat en ver moeid daar aankomen, is het wel te begrijpen, dat de partij commandanten gaarne reeds 's avonds de onderbevelhebbers bij zich vereenigen, om dan na eene korte bespreking van de oe fening den volgenden dag de noodige bevelen uit te geven. In het onderhavige geval vermeldt de onderstelling, dat in den nacht een belangrijk bericht binnenkomt van de in de richting Magelang uitgezonden officierspatrouille. Het marschbevel is bovendien al zeer eenvoudig. Rekening houdende met den ma noeuvretoestand, beschikt de partijcommandant eerst op den 4en te 6 Y.M. over al zijne troepen. Eene mondelinge uitgegifte van 't marschbevel in den ochtend van dien dag is hier dus aan gewezen. Dient men bij het geven van bevelen vasten grond onder de voeten te hebben, en slechts rekening te houden met hetgeen op 't oogenblik bekend is, de gedachten dienen intusschen voor uit te gaan, en zich bezig te houden met hetgeen de naaste toekomst kan brengen. De meest waarschijnlijke omstandighe den waaronder een ontmoeting met de tegenpartij kan plaats hebben en de maatregelen alsdan te nemen dienen overwogen te worden. Op die wijze kan men er zich zooveel mogelijk te gen vrijwaren, overhaast een besluit te moeten nemen en heeft men de meeste waarborgen den toestand te kunnen beheerschen. Hier dient de commandant der Noordpartij in de eerste plaats te overdenken, welke maatregelen genomen dienen te worden,

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 49