484 Ongeveer te 820 V.M. is de infanteriespits gekomen ter hoogte van de T. van Toegoe Sari. Kort daarna ontvangt zij infanterie- vuur uit het bedekte terrein op den N. oever van de K. Djomblang. De brigadecommandant, bericht ontvangende van het stooten ■op vijandelijke infanterie, begeeft zich naar de voorhoede, na den artilieriecommandant gelast te hebben geschikte stellingen voor de artillerie te verkennen. Bij de voorhoede aangekomen krijgt de brigadecommandant ■al spoedig den indruk, dat de vijand zijne vuurlinie aanhoudend versterkt en meer O. waarts verlengt. Hij begeeft zich thans terug naar de hoofdmacht, geeft den artilleriecommandant last in stelling te doen komen en het vuur der vijandelijke artillerie te beantwoorden (1 pel. 6e Bataljon tot dekking bergbatterij), gelast het le Bataljon zich op den rechtervleugel van het Reserve bataljon te ontwikkelen, en doet de hoofdverbandplaats oprichten. Hij blijft zelf nabij het W. gedeelte van Kebonan, van waar hij Troepenindeeling 1. Vooruitgeschoven ccw., cdt 1 eskadron. 2. Voorhoede cdt Res. bat. 1 pel. cav. 4 or donnansen bij mij). j 400 M. 3. Hoofdmacht (tevens marschorde) le Bat. inf. 2e Bergbatt. Ie Sectie 3e Yeldbatt. •6e Bat. inf. Geneesk. sectie. ■Gedicteerd aan de adju danten en orderhalers der zelfstandige troe- pendeelen en der voor posten. 2. Ome brigade zal morgen den vijand vervolgen. 3. De commandant der cavalerie zendt in den nanacht eene officierspatrouille naar den Kendalisada; zij dient zich daar bij het aanbreken van den dag te bevinden, om vijandelijke troepenbewegingen in het voorterrein waar ie nemen. De vooruitge schoven cavalerie passeert te 7 V.M. den drie sprong Bawen, verkent in de richting Oengaran. 4. Do overige troepen staan te 7 V.M. in marschco- lonne op den weg Ambarawa Oengaran, de in fanteriespits bij den driesprong Bawen. 5. De voorposten verzamelen zich en sluiten in de marschcolonne aan, zoodra de voortroep voorbij is. 6. Bagagetrein en le mun. colonne volgen hoofdmacht op 2 K.M., verplegingstrein en 2e mun. colonne op 10 K.M. 7. Ik bevind mij tusschen voorhoede en hoofd macht. Brigadecommandant. X.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 500