485 het voorterrein het best kan overzien. Het peloton cavalerie der gewezen voorhoede wordt in de richting van Djati Djadjar gezonden, met opdracht, verbinding te zoeken met de rest der cavalerie en aan den commandant den last over te brengen tot beveiliging van den rechtervleugel. Ten gevolge van het laat en niet gelijktijdig openen van het vuur der artillerie (aangenomen is, dat de sectie veldart. het vuur heeft geopend vóór de bergbatterij ter plaatse kon zijn, en zulks om de infanterie zooveel mogelijk te ontlasten van het op haar gerichte art. vuur) neemt het gevecht al spoedig eene ongun stige wending. Daar het vijandelijk infanterievuur steeds in kracht blijft toenemen en van den commandant der cavalerie het bericht is binnengekomen, dat 2 bataljons infanterie wer den waargenomen in opmarsch langs den O. rand van Kenang- kan naar Diwak, krijgt de brigadecommandant den indruk, dat het gevecht niet met eenige kans op succes is voort te zetten, in verband waarmede aan het 6e Bataljon wordt gelast eene opnamestelling in te nemen a cheval van den weg ten W. van Kebonan, en verdere bevelen tot den terugtocht worden gegeven. Opmerking. Mij voor eene verkenning in dit terrein bevin dend, trof 't mij hoe tijdroovend het kan zijn om voor de ar tillerie eene geschikte stelling te zoeken. De kaart, vooral op eene schaal van 1:50.000, en nog te meer wanneer die, zooals hier 't geval is, sinds geruimen tijd niet is bijgewerkt, geeft daarbij maar weinig houvast. Men kan er in geen geval ter stond op beslissen, waar de artillerie moet komen te staan, en kan er hoogstens uit afleiden op welke punten men ongeveer naar eene stelling zal moeten zoeken. Yoor de artillerie der Zuidpartij valt hier in de eerste plaats de aandacht op het hooge terrein ten N. van Randoe Koenting. Op het oogenblik dat de artilleriecommandant den last ontvangt eene stelling te ver kennen bevindt de artillerie zich echter al ongeveer bij de bocht in den weg tusschen Randoe Koenting en Kebonan. Om bedoeld hoog terrein te bereiken zou de artillerie dus volgens de kaart eerst terug moeten marcheeren naar Wates, om ver volgens het rijpad door Randoe Koenting te volgen. Heeft de ar tilleriecommandant echter gedurende den marsch goed opgelet,

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 501