486 dan heeft hij pal west van de R. van Randoe Koenting een rijpad in de richting van deze desa zien afbuigen. Of dit te volgen is, zou echter verkend moeten worden, en of de veldartillerie op bedoeld hoog terrein te brengen zal zijn is reeds terstond zeer twijfelachtig. Yoor haar zal meer bij het N. W. gedeelte van Kebonan eene stelling gezocht moeten worden. Eindelijk zou volgens de kaart de N. W. rand van Saren nog voor eene stel ling in aanmerking kunnen komen. Hier zouden dus 3 punten verkend moeten worden. Het is duidelijk, dat het veel te lang zou ophouden, wanneer de artilleriecommandant dit alles persoonlijk zou moeten doen. Goed geoefend personeel voor doel- en terreinverkenning dient hem daar bij ten dienste te staan, en dat personeel dient vooral tijdig uit gezonden te worden. Zoodra de artilleriecommandant maar eenigs- zins kan vermoeden dat het tot een gevecht kan komen, dient hij dit personeel reeds uit te zenden. In dit geval bv. geeft het infanterievuur bij de voorhoede nog volstrekt geene zekerheid, dat het tot een algemeen gevecht zal komen, doch de mogelijk heid daartoe is niet uitgesloten, en dat moet mijns inziens reeds voldoende zijn om terstond naar eene geschikte artilleriestelling om te zien. Van veel nut zal het den artilleriecommandant zijn, wanneer bedoeld personeel goed geoefend is in het maken van vluchtige schetsjes, hier vooral panoramaschetsjes, die, al zij 't dan ook maar met enkele grove lijnen, de gesteldheid van het schootsveld weergeven. Toelichting op de oleaten. Oleaat No. 1 stelt de beide partijen in opmarsch voor, ongeveer te 8 V.M. De commandant der cavalerie derNoordpartij heeft bij Karang Djati aan één peloton de opdracht gegeven, over Ngampon Djati Djadjar naar Randoe Koenting te marcheeren en daar weder aan te sluiten. Dit peloton is evenwel in Ngampon op de vijandelijke cavalerie gestooten en teruggedreven. Het is thans afgezeten om den vijand onder vuur te nemen, wanneer deze den weg NgamponKlega mocht volgen. Ter hoogte van Djati Djadjar heeft de commandant der voor uitgeschoven cavalerie van de Zuidpartij een peloton over Diwak naar den postweg gezonden. Dit peloton is evenwel door 2 pelotons van den vijand teruggedreven.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 502