490 stand varen, en in ruimer vaarwater gekomen, duiken om de- vijandelijke schepen te naderen. De door de Nedcrlandsche regeering gestelde eischen zijn lang niet gemakkelijk te vervullen, doch voor de Electric Boat Com pany is zulks geen bezwaar geweest den bouw te doen aan vangen, zoodat men verwachten mag een bijzonder goede boot te zullen bezitten, indien alle voorwaarden behoorlijk worden: vervuld. Zonder twijfel heeft Nederland groot belang bij het vraagstuk der onderzeesche navigatie, want voor een klein land met uit gestrekte en vèrafgelegen koloniën en zonder krachtige vloot vormt de onderzeesche boot een geducht wapen, dat bovendien weinig kost en door zijn tegenwoordigheid den meest onder nemen den en stoutmoedigen vijand tot de uiterste voorzich tigheid zal dwingen. Toch moet men geen al te groote ver wachtingen koesteren, en vooral niet meenen, dat het ontwik kelingsstadium reeds achter den rug is, want dan zou men, zoo al niet bedrogen, dan toch zeer zeker teleurgesteld uitkomen. Het beste bewijs hiervoor levert wel de geschiedenis van het onderwerpelijke vraagstuk in Frankrijk, in welk land de onder zoekingen op het gebied van onderzeesche navigatie reeds der tig jaren geleden aanvingen en in 1885 de regeering zich ern stig met de zaak begon te bemoeien. Tusschen 1890 en 1895 werden de Gymnote, de Gustave Zédé en de Morse gebouwd, welke alle drie een andere waterverplaatsing hebben. Daarna trad een periode van stilstand in. In 1896 wérd door den Fran- schen Minister van Marine een prijsvraag uitgeschreven voor een onderzeesche boot, waarvoor zich 42 mededingers opdeden,, wier inzendingen door een commissie werden beoordeeld. In Juni 1898 werd de Narval op stapel gezet, die den gewonen scheepsvorm kreeg en de eerste boot was, welke zoodanig was ingericht dat zij zich op 2 wijzen kon voortbewegen. Nadat een reeks van veranderingen en verbeteringen aan de Gustave Zédé waren aangebracht, gelukte het in 1898 met dat vaartuig bijzonder goede uitkomsten te verkrijgen, welke zoodanig over geheel Frankrijk werden geadverteerd, dat de publieke opinie zeer voor die soort vaartuigen ingenomen werd. Het gevolg hier van was, dat, toen in het daaropvolgende jaar zich donkere wol-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 506