491 ken aan den politieken hemel samenpakten en het bekende nieuwsblad „Le Matin" een publieke inschrijving opende, een zoo groot bedrag-werd bijeengebracht, dat twee onderzeesche boo ten, de Frangais en de Algérien, beide van het type Morse, op stapel konden worden gezet. In datzelfde jaar volgden de Triton en Silure, zoomede 4 uitsluitend door electriciteit voort bewogen booten, de Farfadet, Korrigan, Lutin en Gnöme, en in het volgende jaar de Espadon en de Sirène. Daarna volgden 20 bootjes van het type Naïade, alle ha ven verdedigerstoen de X, Y en Z. Op den 13en Mei 1902 werden gelden toegestaan voor 13 booten van het type Aigrette, waarvan er echter maar twee, de Aigrette en Cigogne, op stapel werden gezet. In Ja nuari 1903 liet men, naar de plannen van de „Section Techni que", de li bouwen, en in het eind van dat jaar werden 6 boo ten van het type Eméraude op de helling gezet. Daarna trad wederom een periode van stilstand in, want men kon het nog altijd niet eens worden over het beste type, en tot op den hui- digen dag is in deze nog geen beslissing genomen, niettegenstaan de de beste krachten van de „Génie maritime" zich aan het vraag stuk hebben gewijd, en millioenen francs zijn uitgegeven. Beter bewijs kan men haast niet aanvoeren, dat de onderzeesche navigatie nog in het proefnemingsstadium verkeert. Het is dan ook niet te verwonderen, dat tusschen de twee inde Vereenigde Staten van Noord-Amerika gevestigde firma's, welke de eenige particulieren zijn die onderzeesche booten vervaardigen, de scherp ste rivaliteit bestaat omtrent de waarde der door hen gebouwde, onderling geheel van elkander afwijkende boot-typen. Ook in En geland volgt men bij eiken nieuwen aanbouw een ander type, terwijl alle andere staten die zich hebben bezig gehouden met den bouw van onderzeesche booten slechts zeer middelmatige resultaten hebben verkregen. Ongetwijfeld is Frankrijk het verst gevorderd; het heeft thans veertig onderzeesche booten, welke als volgt zijn verdeeld: Duinkerken. Frangais, Algérien, Gnöme en Lutin. Cherbourg. Narval, Sirène, Silure, Espadon, Triton, Aigrette, Cigogne, Morse én X. Toulon. Gymnote, Gustave Zédé, Loutri, Grondin, An- guille, Y en n.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 507