496 Aan de oppervlakte wordt het vaartuig voortbewogen door middel van een viercylinder gasoline-machine, terwijl onder water de voortstuwing verkregen wordt door een electromotor, welke zijn beweegkracht ontleent aan een electrische accumulatoren-batterij van 60 groote cellen. Deze electromotor kan ook een omgekeer de werking verrichten, nl. gedreven door de gasolinemachine en werkende als een dynamo, de accumulatoren laden. De gasoli nemachine wordt aangezet met behulp van den electromotor. Van uit den commandotoren kan het kijkinstrument, de peris coop, worden uitgeschoven, waardoor het mogelijk wordt, onder water zijnde, door de werking van een samenstel van prisma's en lenzen den omtrek te verkennen. Talrijk zijn reeds de verschil lende soorten van instrumenten, welke tot dit doel zijn uitgedacht. Men noemt ze periscoop, altoscoop, hyphydroscoop, omnioscoop enz. Een onlangs in Florence vervaardigd instrument, „telops" genaamd, schijnt bijzonder goede eigenschappen te bezitten. Het beste dezer werktuigen is echter nog maar een gebrek kig hulpmiddel tot bereiking van het doel, daargelaten nog dat buitengewone geoefendheid in het waarnemen op zee en in de be handeling dezer instrumenten worden vereischt om er eenigszins nut van te kunnen trekken. Zoolang het water ondoorzicht- baar blijft en geen instrument wordt uitgevonden waarmede deze vloeistof kan worden doorzien, is de onderzeesche boot in ondergedompelden toestand nagenoeg blind. Dat zulk een uit vinding vooralsnog niet waarschijnlijk is, mag een geluk ge noemd worden voor de onderzeesche torpedobooten en voor de mogendheden die belang hebben bij het bezit dier vaartuigen, want zoodra een middel ontdekt wordt om door het water heen te zien, is bet met de onderzeesche torpedobooten gedaan, aan gezien de hoofdeigenschap, waaraan zij al hun voordeelen te danken hebben, nl. hunne onzichtbaarheid, dan verdwijnen zou. Onder water varende moet de boot aldoor op diepte gehouden worden door middel van het horizontale roer, daar men altijd een klein gedeelte reservedrijfvermogen behoudt, ongeveer 1/4 ton van de geheele waterverplaatsing. Stopt men onder water varende den motor, dan keert de boot door het reservedrijfvermogen vanzelf naar de oppervlakte terug.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 512