497 Het grootste voordeel van de onderzeesche boot is wel, dat- haar het naderen niet door geschutvuur kan worden belet, en zij dus altijd binnen lanceerafstand kan komen. Aangezien de boot op een diepte van 10 h 12 M. geen koers kan houden op een doel dat voortdurend van plaats verandert, en bovendien een schip zich niet alleen verplaatsen kan, maar dat ook veel snel ler doen kan dan de duikboot, is het duidelijk, dat een schip buiten lanceerafstand kan blijven, zoodra de boot gezien is of men op andere wijze ontdekt heeft dat een onderzeesche boot in de buurt is, op dezelfde wijze als een snelle kruiser buiten- het geschutvuur van een slagschip kan blijven. Men neemt alge meen aan,dat een slagschip groote tactische waarde heeft tegen over een hardloopenden kruiser, omdat, binnen de grenzen van het werkdadige vuur, een slagschip door zijn geschutwerking en indirect door zijn pantsering, den kruiser dwingen kan buiten die grenzen te blijven. Evenzoo kan een onderzeesche boot door haar waterbescherming en torpedobewapening een slagschip dwingen buiten de grenzen te blijven waarin de boot hande lend kan optreden. Het onderscheid in tactische waarde tusschen een slagschip en een kruiser, en van een onderzeesche boot en een slagschip is van gelijksoortigen aard. De voornaamste factoren welke de waarde van onderzeesche booten begrenzen zijn de kleine werkingsfeer, de geringe vaart, de indirecte wijze van naderen als men zich onttrekt aan de uitwerking van geschut, torpedo en ram, en de noodzakelijkheid om nu en dan aan de oppervlakte te komen om den koers te verifieeren. De booten van het type, zooals die welke te Ylissingen wordt gebouwd, kunnen zich onder gasolinekracht 400 mijlen verplaat, sen, terwijl de electromotor bij volle kracht de boot 25 mijj onder water kan verplaatsen. Door deze afstanden mag de boot zonder twijfel in de offensief-defensieve kustverdedigingsklasse- worden geplaatst. Het is mogelijk, dat de boot in één poging haar geheele onderwatervermogen uitput, en dan moet zij op veiligen afstand van den vijand aan de oppervlakte komen en de batterij weer laden. Wanneer men de grens voor onder water va ren stelt op 20 mijl, treedt het nadeel van de geringe vaart der boot op den voorgrond. Een slagschip met 14 mijls vaart, ontweken

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 513