- 500 mogelijk samenwerken, behoudens de bevoegdheid om op zich zelf te ageeren als zij er kans toe zien. Alle mogendheden zien in, dat onderzeesche booten een krach tige rem vormen tegen de actie van een vijand op de kust, en wel doordat deze vaartuigen tegen alle soorten van schepen kunnen optreden, zoowel bij nacht, als bij dag, en zij zich wegens hun geringe kosten en kleine bemanningen bijzonder eigenen om in groot aantal tot bescherming van lange kustlijnen te wor den aangewend. Een hooggeplaatste Engelsche marine-autoriteit zeide „Let us suppose, that in time of war 100 French submarines „are let loose in the Channel at night. These boats have sufficient „speed and radius of action to place themselves in the trade- routes before darkness gives place to day, and they will be „capable of doing almost incalculable destruction against uir „supecting and defenceless victims. The same possibilities apply to „the Mediterranean and to other of our ocean highways within „the danger zone of the submarine. The submarine boat has thus .„increased the value of the mechanical torpedo tenfold. To the „United States of America it will be of inestimable benefit as „it will render the coast practically secure against attack from „any country excepting those having naval bases within easy „striking distance of the littoral." Vermoedelijk zullen de Franschen wel zoo verstandig zijn om zich te onthouden van het gebruik hunner onderzeesche booten tot een dergelijken nachtelijken aanval op de schepen welke het kanaal doorstoomen, en zich niet de onoverzienbare verwikke lingen met de overige mogendheden, welke daarvan het gevolg zouden zijn, op den hals halen. Behoudens deze opmerking zijn wij het echter eens met den schrijver voor zoover betreft de groote beteekenis welke hij aan de onderzeesche booten tot be veiliging van de kust toekent. X.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 516