504 de draak (Fr.: dragon). Ook in andere legers waren dergelijke troepen, die feitelijk niets anders dan bereden infanterie waren 1), bekend, zij 't ook onder andere namen (musketiers, schutters te paard enz.). In het begin der 17e eeuw vochten deze dragonders, of hoe zij dan elders heetten, nog algemeen te voet, waarbij de paarden achter waarts werden vastgebonden of saamgekoppeldzij waren meestal geheel als infanterie gekleed en te voet zijnde van deze niet te on derscheiden. Langzamerhand veranderde echter het karakter der „dragonders" en ontstond er een neiging om meer te paard dan te voet te vechtenin den 30 jarigen oorlog bv. waren de Zweedsche dragonders eigenlijk niet anders dan een soort lichte cavalerie. De geheele 18e eeuw toont ons de „dragonders" als „troupe am- phibie", tusschen infanterie en cavalerie staande, maar met de neiging steeds meer en meer tot laatstbedoeld wapen te naderen. Frederik de Groote beschouwde hen als een lichte ruiterij met de bijzonder ontwikkelde eigenschap, zoo noodig de infanterie in het gevecht te kunnen vervangen. In de laatste 50 jaren van hun bestaan waren de hier bedoelde dragonders in nagenoeg alle legers onderafdeelingen van de cavalerie geworden, en, evenals de „kurassiers" in de eerste plaats als cavalerie voor den slag bestemd waren en de„ huzaren" speciaal geoefend werden in den ophel- derings- en veiligheidsdienst, kregen de „dragonders" een bij zondere opleiding in het gevecht te voet. Deze langzame verandering van oorspronkelijk bereden infan terie in cavalerie is gemakkelijk te verklaren. Voetvolk te paard gezet, ten einde het gemakkelijk en c.q. sneller te verplaatsen, is op den duur daarmede niet tevreden, het wil „rijden", het te paard zitten wordt langzamerhand hoofdzaak, er ontstaat neiging zoo min mogelijk te voet te verrichten wat men meent ook wel te paard af te kunnen, in één woord: „Voetvolk te paard wil op den duur cavalerie worden." Dit is reeds een der nadeelen die een te paard gezeten infanterie aankleven, en het onderdruk ken dezer neiging van bereden voetvolk is iets waarop zelfs alle voorstanders van deze wapensoort ten sterkste aandringen. Thans genaderd tot de nieuwere tijden, zullen de bestaan 1) Zie ook .,Betrachtungen eines Offiziers der englischen berittenec Infanterie". Mil. "Wochenblatt 1904 Ko. 113.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 520