507 gebezigde cavalerie en voorts van hare ondoelmatige opleiding, waarbij o.a. geen aandacht werd geschonken aan de beoefening van het gevecht te voet. Desniettegenstaande werd eerst in 1888 een aanvang gemaakt met de speciale opleiding van manschappen voor de bereden infanterie. De africhting in het kamp van Al- 'dershot van uitgezochte manschappen der voettroepen tot be reden infanteristen leidde in genoemd jaar tot het in 't leven roepen van een instructie-regiment ten behoeve van de bereden infanterie. Bij dit regiment werden van elk bataljon infanterie gedurende 21/2 maand eenige manschappen in opleiding genomen, aanvankelijk met de bedoeling hen in oorlogstijd bij hun eigen bataljons met den verkennings- en den ordonnansendienst te belasten. Later werd bepaald, dat de zoodanig opgeleide man schappen zoo noodig in bataljons zouden worden vereenigd, ten einde bij zelfstandig optredende cavalerieafdeelingen te wor den ingedeeld, in verband waarmede een zeer doelmatig oplei dingsprogramma werd vastgesteldzij zouden uitsluitend als in fanterie gebezigd worden, het paard diende slechts als vervoer middel voor de koloniale oorlogvoering gaf men hen echter ook eenig onderricht in den ophelderingsdienst. Op de aangegeven wijze zouden uit de daartoe opgeleide man schappen van 16 bataljons infanterie 1 bereden bataljon gevormd worden, ingedeeld in 4 compagnieën, elk a 128 man. Op deze hoogte stond het vraagstuk der bereden infanterie in Engeland, toen de oorlog in Zuid-Afrika uitbrak. In aanmerking genomen de schaarsche bevolking en de eigenaar dige terreingesteldheid van het oorlogstooneel, het gebrek aan we gen, en de handige wijze waarop het bereden Boerenleger van de terreinkennis van zijn eigen land wist partij te trekken, kon het niet anders, of de bewegingen der Engelsche infanterie moesten tegenover die der Boeren een plomp karakter dragen. Van uit de meestal hoog gelegen stellingen waren de omtrekkende bewe gingen der Engelschen spoedig te onderkennen en was het den Boe rendank zij hunne beweeglijkheiddoorgaans mogelijk, nieuwe vuurfronten daartegenover te stellen. Dit alles maakte het noo dig de Boeren hoofdzakelijk met beredenmeer mobieletroe- Hoofdzakelijk ontleend aan Junk. „Berittene Infanterie." Jabrbiicher Oct. 1903.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 523