510 werd bijeengebracht, bestond uit 3 brigades cavalerie en 2 bri gades bereden infanterie, elk a 3 regimenten. Yan laatstbedoelde brigades bestond de eerste uit geregelde Engelsche troepen, de andere uit vrijwilligers en koloniale troepen. Voorts behoorden tot de divisie French nog 7 rijdende batterijen. Het eerste groote succes der bereden troepen was het ontzet van Kimberley (15 Februari) door de divisie French. 17 Fe bruari nam deze divisie deel aan de insluiting van Cronjé, die 27 Februari capituleerde. Ook het succes van Koberts met zijn marsch over Bloem fontein, Kroonstad naar Pretoria is uitsluitend aan het gebruik van bereden troepen te danken. Zij ageerden tegen één of beide flanken, terwijl het voetvolk uitsluitend in het front werd ge bezigd. Ten gevolge van het manoeuvreeren der bereden troepen werden de Boeren genoodzaakt hunne stellingen te verlaten nergens kwam het echter tot een tactisch treffen, daar de vijand, zoodra hij zijne vleugels bedreigd zag, zijn dikwijls zelfs ver sterkte stellingen verliet. De dunne, zeer uitgestrekte liniën der Boeren maakten voor de Engelsche bereden troepen groote omwegen noodzakelijk; ten gevolge van hunne ondiepe opstellingen en hun gemis aan reserves, konden de Boeren tegenover die op groote afstanden ondernomen omtrekkingen geen nieuwe vuurliniën stellen. Of schoon de bereden troepen alzoo in dit tijdperk geen eigenlijke gevechten leverden, werd toch zeer veel van hunne krachten gevergdde cavaleriedivisie had begin Maart reeds 35 van haar paarden verloren. Het verschil tusschen cavalerie en bereden infanterie kwam in deze periode van den oorlog niet aan het licht. Cavalerie- aanvallen kwamen zoogoed als niet voorde lans werd door de ruiterij spoedig thuis gelaten en de cavaleristen werden be wapend met het Lee-Enfield geweer; de sabel bleef behouden. Ophelderings- en veiligheidsdienst lieten allerwege te wenschen over. Na een gelukten aanval bleef meestal de vervolging ach terwege, waardoor men dikwijls kort na het nemen van een stelling weer voor een andere stond, die de Boeren, partij trek kende van de hun daartoe gelaten gelegenheid, snel hadden inge nomen.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 526