517 - van 21/2 cent stukken bleef nog een teer punt, maar gelukkig bleek dat het oog vaneen schilderijschroefhet geldstuk uitmuntend kon vervangen en zoo heb ik nu een stel valschijven die elk fuselier kan opzetten en niet stuk maken en die zeer ge makkelijk vallen. De bok is vervangen door 2 paaltjes met schroefoogendaarop komt de houten schijf en daartegen, er voor of er ach ter, de losse wila (zie figuur). Vijf van die schijven wor den op eenigen afstand van elkaar geplaatst. De schut ter kan dus met zijn 5 pa tronen 5 treffers behalen zonder dat opzetten noodig is. Een bezwaar is, dat na die 5 schoten iemand de kuil moet verlaten om ze weder op te zetten. Dit geeft, nu onze banen slechts 20 M. van elkaar liggen, oponthoud bij de nevenbanen, tenzij daar gelijksoortige oefeningen worden gehouden. Nu we nog geen ingezonken schietstanden hebben, zou aan het bezwaar, dat iemand telkens de kuil moet verlaten, te gemoet geko men kunnen worden, door de valschijven op de kruin van de grond- dekking der waarnemingspost te plaatsen. Daar kunnen ze wor den opgericht zonder dat iemand uit de kuil zich behoeft bloot te geven. Alleen vervalt dan noodwendig een deel van de be schutting tegen de zon. Ook is het eene geringe moeite om zijwaarts van de uiterste waarnemingsposten aarden wallen op te werpen, bij wijze van opgeworpen schietstand, waarachter een paar mannen zich gedekt kunnen bewegen om gevallen schijven weder op te richten. Worden op eenige banen gelijke oefeningen gehouden, dan is het bezwaar geheel opgeheven. Het schieten op deze schijven met het opzetten duurt beslist niet langer dan op de beweeg- O schroefoog paaltje

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 533