BOXI. (Vervolg van biz. 457.) Het Bestuur. De regeeringsvorm van het Bonische rijk kan monarchaal ge noemd worden, ofschoon de aristocratie des lands zooveel invloed op de regeeringsdaden van den vorst heeft, dat het juister ware, wanneer men het rijk een aristocratisch gemeenebest noemde, want berust ook al het hoogste gezag in handen van den vorst, deze kan niets uitvoeren zonder de Rijksgrooten, wier invloed zich in alles doet gevoelen. De tegenwoordige vorst heet Lapawawooi Kraëng Segerie met den titel van Aroem Poné, ook wel Patta-mangkaoeé (dat is de regeerende vorst). Hij wordt gekozen door de Hadat of Rijks raad. Die keuze moet echter door het Ned. Ind. Gouvernement worden bevestigd. In het bestuur wordt de vorst bijgestaan door: lo. den Rijksbestierder, met den titel van Tomarilalang (be teeken t letterlijk „de man die binnen is", duidende op de intieme betrekking waarin hij tot den vorst staat). Zijn benoeming en ontslag geschiedt door den Gouverneur van Celebes in over leg met den vorst en de landsgrooten. Hij is het hoofd van de Hadat (de Aroe Pitoe of Kieshee- ren), door wien alle zaken van justitie, politie of van huishou- delijken aard behandeld en afgedaan worden, zoodat hij als de president der Bonische rechtbank, zoowel in burgerlijke als in strafzaken, te beschouwen is. Hij moet van vorstelijken bloede en een zijner voorouders Rijksbestierder van Boni geweest zijn, doch hij kan zoolang hij die waardigheid bekleedt nimmer aanspraak maken op den troon. Volgens de bestaande adat mag niemand den vorst naderen zonder vooraf daartoe de vergunning van den Tomarilalang ver- Dl. I, 1905. 37

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 537