524 eene kronkelende slang heeft en die door niemand mag worden aangeraakt. Verder heeft men nog in Boni eenige parannoengs of om roepers, waarvan er één, zijnde eene vrouw, speciaal aan den Tomarilalang is toegevoegd om mondelinge boodschappen aan voorname prinsen over te brengen; een eersten en een tweeden djoeroe basa (tolk) voor de Maleische taal; twee djoeroe toelis (schrijvers) en een groot aantal mindere hoofden. Rechtspraak. Deze berust, behoudens hooger beroep op den vorst, bij het college, samengesteld uit den Tomarilalang, de leden van de Hadat en den Djëmatongang. Zooals boven reeds werd vermeld, worden voor deze rechtbank alle zaken gebracht, met uitzondering van die, welke den handel, de scheepvaart, den godsdienst en het huwelijk betreffen. Bovendien heeft iedere palili of vasal nog eene afzonderlijke rechtbank, die uitspraak doet in alle zaken- welke zich alleen in zijn landschap voordoen, zonder van hunne afdoening reken schap aan het hoofdbestuur verschuldigd te zijn. Zaken waarin personen van verschillende landschappen betrok ken zijn moeten voor de Iloofdhadat gebracht worden. Bij het behandelen van zaken en het opleggen van straffen wordt veelal de Rapang, het in Boni gebruikelijke wetboek, tot grondslag genomen, doch volgens Bakkers gaat men niet zelden ook hierbij naar willekeur te werk. Het opleggen van de doodstraf, het tot slaaf verklaren van vrije personen, het ontnemen van goederen en eigendommen wordt in oorlogstijd aan den Poenggawa en in vredestijd aan den Anrong goeroeria panghoeloe djawa overgelaten. De proceskosten bij het behandelen van zaken bedragen ge woonlijk 12^ %i buiten de zoogenaamde „lapiekadje" ten bedrage van 5 zoodat de proceskosten in het geheel 17A zijn. Deze procenten worden betaald van alle burgerlijke zaken welke worden voorgebracht, met uitzondering van geschillen omtrent slaven. De straffen bestaan in: de doodstraf, het tot slaaf verkla ren van den schuldige met of zonder diens huisgezin, het ont nemen van goederen en eigendommen, het verbranden der wo ning, het opleggen van geldboeten en het ontnemen van de kris. De doodstraf wordt op verschillende wijzen ten uitvoer gelegd,

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 540