40 waardige voorvallen mede te deelen, zoo moet het toch niet verwonderen, als dit dikwerf niet volledig geschiedt. Genood zaakt hunne volle aandacht te schenken aan het onderdeel waar over zij het bevel voeren, wordt die juist op belangrijke mo menten zoodanig in beslag genomen, dat het schrijven van een bericht allicht wordt vergeten of wordt uitgesteld. In de tweede plaats kan de stafofficier dan de onderbevelhebbers dikwijls waardevolle inlichtingen geven. Een bevel dient duidelijk te zijn, doch in zijne kortheid laat zulks licht hier en daar te wenschen over. Ook wordt bij een afzonderlijk bevel aan een zeker onderdeel wel eens vergeten te vermelden, wat aan nevengeplaatste troepen is opgedragen. Technische vaardigheid in het opmaken van bevelen, vooral de zoodanige die uit den zadel moeten worden gegeven, is lang niet gemakkelijk te verkrijgen. Wat nu hier en daar aan een bevel mocht ontbreken kan door inlichtingen van den stafofficier worden verholpen. Daartoe dient hij dan ook geheel op de hoogte te zijn van de plannen van den bevelhebber, wiens volle vertrouwen hij dient te bezitten. Tegen 10 Y.M. ontvangt de brigadecommandant van be doelden stafofficier een vluchtig schetsje met de opstelling van de troepen (zie bijgevoegd oleaat No. 5) en toelichting als volgt „Vijand tegenover 8e Bataljon, aanvankelijk 1 x/2 com pagnie sterk, vuurt thans nog slechts zwak, zoodat le en 3e „compagnie onder dekking vuur 4e compagnie het ravijn van „de K. Roti kunnen overtrekken." „Tegenover det. Rengas vertoonde zich aanvankelijk 1 „compagnie in rand Pete; terwijl het vuur daaruit verminderde „werd ook rand Katang bezet door 1/2 compagnie. Vijand wordt „hier in bedwang gehouden." Dit bericht behoeft den commandant der Noordpartij geen aanleiding te geven tot wijziging zijner bevelen. Tegen 1015 V.M. ontvangt hij echter het bericht van het R. H. 5e Bataljon, dat de vijand terugtrekt, en nog slechts 200 M. ten W. van KetrS een rug bezet houdt door 1 compagnie. Het R. H. 5e Bataljon rukt, gedeeltelijk langs den rijweg, gedeeltelijk door het hooge terrein op zijn rechterflank, in de richting KëtrS Tapak Bima voorwaarts.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 54