534 'Toradja-oorlog, terwijl hij de prauw voorzien had van de vor stelijke vlag en wimpel, omdat naar zijne meening Larantoeko ■niet tot het N.I. Gouvernement, maar tot het Engelsch gebied behoorde. De Gouverneur wees hem er op, dat hij in strijd met het bepaalde in art. 4 van het bestaande contract gehandeld had, en dat, zoo Larantoeko werkelijk Britsch gebied was, hij het N.I. Gouvernement in groote moeilijkheden met Engeland had kunnen brengen. Op zeer ongepasten toon werd hierop -door den vorst geantwoord, doch later vroeg hij vergiffenis. 5. Niettegenstaande bij artikel 20 van het politiek con tract is bepaald, dat het recht tot het verleenen van vergun ningen tot het doen van mijnbouwkundige opsporingen enz. geheel bij het Gouvernement berust, en het bekend was, dat zoowel hoofden als bevolking niets daartegen hadden, maakte de Leenvorst bezwaren, dat aan eenige aanvragers de vereischte vergunning werd verleend. Ook weigert hij beslist het recht tot heffing van in- en uit voerrechten in Boni tegen schadeloosstelling aan het Gouver nement af te staan, niettegenstaande in de laatste alinea van art. 21 zoomede in alinea 3 van art. 22 van het vigeerend poli tiek contract vermeld staat, dat het Gouvernement zich het recht voorbehoudt, bestaande belastingen ten alle tijde tegen schadeloosstelling over te nemen, dan wel regelingen vast te stellen omtrent het heffen van de in Boni in- en uitgevoerd wor dende goederen. 6. In plaats van, zooals hem verzocht was, aan den com mandant van het opnemingsvaartuig „Bali", belast met de op name van het vaarwater in de Golf van Boni, alle mogelijke hulp en medewerking te verleenen, bracht de Leenvorst allerlei bezwaren tegen de opname in. 7. In Maart 1903 kwam ter kennis van het Bestuur, dat twintig gewapende Bonische prauwen in Loewoe waren gekomen ■en aan de verschillende strandkampongs brandschatting was op gelegd; verder dat de Bonieren zich het recht aanmatigden om de door het wettig bestuur van Loewoe in vroegere zaken gedane uitspraken nietig te verklaren en die zaken opnieuw te behan delen, boeten op te leggen, zich het monopolie toe te eigenen van zee- en boschproducten, in- en uitvoerrechten te heffen, ja

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 550