BEREDEX INFANTERIE. (Vervolg van bis. 513.) Frankrijk. Ten einde met succes te kunnen optreden tegen de goed be reden, roovende Arabieren, riep generaal Bonaparte tijdens den veldtocht in Egypte, bij order van 9 en 10 Januari 1799, een regiment dromedaris- of kameelruiters in het leven, dat uit 2 eskadrons a 4 compagnieën zou bestaan. De manschappen waren evenals de infanterie met een geweer met bajonet bewapend en droegen bovendien nog een lange lans. Elke compagnie telde 1 kapitein, 1 luitenant en 59 minderen, welke werden gekozen uit de besten der infanterie en cavalerie. Aanvankelijk werd slechts 1 eskadron geformeerd, waartoe 17 verschillende troependeelen 10 tot 15 hunner beste manschappen moesten afstaande commandanten der provinciën moesten een bepaald aantal dromedarissen naar Cairo zenden. Met toevoeging van eenige cavalerie vormden de dromedaris compagnieën vliegende colonnes; voor het gevecht werd afge stegen; bij een aanval van vijandelijke ruiterij werd carré ge formeerd met de dieren in het middenwas de aanval afgeslagen, dan werd vlug opgestegen om op de snelloopende dieren den vijand te vervolgen. Deze laatste handelwijze en de toevoeging van een lans aan hun bewapening wezen er op, dat zij geen zuivere bereden infanterie waren; cavalerie waren zij evenmin, want schokvermogen bezat deze wapensoort uit den aard der zaak niet. Toch hebben beide genoemde factoren er sommigen 1) toe gebracht de „dromadaires" een soort cavalerie te noemen, die op bijzondere wijze voor het gevecht te voet was afgericht. In 1885 maakten de Franschen in Tonkin een compagnie van o.a. den commandant Picard in „Cavalerie ou Infanterie montc'e." Journal des Sciences inilitaires 1901. Dl. I, 1905. 38

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 555