41 Ongeveer tegelijkertijd bericht de commandant van het de tachement Rengas, dat het vuur uit de randen van Pëte en Katang niet vermeerdert, doch de vijand ten N. van den rijweg reeds met 1 compagnie de K. Rengas is overgetrokken, en zijne tirailleurlinie daar blijft versterken. Deze beweging van den vijand dreigt niet alleen gevaarlijk te worden voor het detachement Rengas, doch kan voor de geheele brigade noodlottig worden, daar hare terugtochtslijn er rechtstreeks door wordt bedreigd. In verband hiermede staat thans de commandant der Noord- partij voor de vraagdoor te zetten, dan wel den terugtocht te aanvaarden, nu zulks door de aanwezigheid van eene reserve nog mogelijk is. De beantwoording van de vraag of een gevecht dient doorgezet te worden tot desnoods de laatste man in gevecht is gebracht, dan wel bij tijds de terugtocht aangenomen moet worden, hangt in hoofdzaak van strategische overwegingen af, daar zij voor namelijk beheerscht wordt door het doel dat de hoogstbevel- voerende op het operatietooneel met het gevecht beoogt. Kan het van beslissenden invloed zijn op den geheelen gang van zaken, dan moet men tot bereiking van het doel de uiterste krachten inspannen, en mag dus aan geen vrijwilligen terug tocht gedacht worden. Is het gevecht van ondergeschikt belang, bestaat de mogelijkheid na verloop van eenigen tijd den vijand weder onder gunstige omstandigheden het hoofd te bieden, dan kan het verstandig zijn het gevecht niet door te zetten tot al- geheele oplossing toe. In dit geval komt het mij voor, dat het doel, met het gevecht beoogd, noodzaakt tot inspanning van alle krachten. Hoewel het detachement Salatiga in aftocht is, heeft men daarmede niet geheel afgerekend. Werd dus thans tot den terugtocht beslo ten, dan zou de Zuidpartij tot vereeniging harer gescheiden af- deelingen kunnen overgaan, en zou daarmede de kans om tegen over haar een beslissend succes te behalen vrijwel verkeken zijn. Tot doorzetten besluitende, rijst de vraag of het oorspronke lijk gevechtsplan dient vervolgd te worden, dan wel wijziging behoeft. Moet hier dus eerst geheel met het detachement Sala tiga afgerekend worden, of eischen de veranderde omstandighe-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 55