542 De manschappen waren bewapend met het infanteriegeweer (met 120 patronen), dat aan den geweerriem op dezelfde wijze als de karabijn bij onze cavalerie met de vlakke zijde tegen het lichaam op den rug werd gedragen. Deze draagwijze had het nadeel, dat het zware, niet in evenwicht hangende geweer bij het op- en afstijgen zeer hinderde, terwijl het ver boven den schouder uitstekende gedeelte bij het rijden menig maal met boomen of struiken in aanraking kwam of hinderlijk was voor de nevenlieden. "Voorts waren deze ruiters met de korte infanteriesabel bewapend. Bij een verrassenden vijan delijken aanval was de zoo bewapende bereden infanterie in het eerste oogenblik weerloos; daarom voorzagen vele manschappen zich van een revolver of een lange, Chineesche sabel. Elke sectie had de beschikking over een met twee muildieren bespannen Chineesche wagen, die in alle gangen kon volgen. De rijdieren waren Chineesche pony's: kleine, maar krachtige dieren met veel „Ausdauer", die aan voeding en verpleging wei nig eischtenzij waren goedkoop en bijna overal in voldoende getale te verkrijgen. Op de wegen werd in colonne met éénen, tweeën of vieren gemarcheerd, in het terrein in sectiecolonne op geheelen afstand of in bataille en dan steeds op één gelid. Tijdens het gevecht werd voor elke vijf paarden één paarden- houder aangewezen; de handpaarden stonden onder bevel van een onderofficier. Het tweede gedeelte van den veldtocht kenmerkte zich voor namelijk door het uitzenden van colonnes, welke de talrijke roo- verbenden moesten uiteenjagen en orde en rust onder de bevol king herstellen. Ook hierbij bewees de bereden infanterie goede diensten; zij vormde meestal de kern van bedoelde colonnes, waaraan altijd eenige cavalerie was toegevoegd. Bovenstaande korte schets betreffende de Fransche bereden in fanterie in China doet duidelijk zien, dat men met een even sterke cavaleriemacht hetzelfde zou hebben bereikt en dat men, indien een voldoend sterke ruiterij beschikbaar geweest ware, er niet aan gedacht zou hebben zijn toevlucht tot bereden voetvolk te nemen. Toch is deze bereden infanterie ook wel gebezigd tot het doel, waarmede de Engelschen tegenwoordig bereden infanterie aan

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 560