543 grootere cavalerieverbanden toevoegen, nl. tot steun der vooruit geschoven ruiterijzoo bv. in April 1901, toen de bereden in fanterie als steun van de verkennende cavalerie een grootere colonne voorafging. In Beiheft 55 der Internationale Revue etc. wordt daarvan vermeld, dat men dien dag, in bergachtig terrein komend, verplicht was de cavalerie achter te laten. Is deze mededeeling juist, dan pleit zulks zeker niet voor die cavalerie, maar wel voor de bereden infanterie, die immers te paard zich bewoog in een terrein, dat voor cavalerie onbruik baar werd geacht. Daar wij niet mogen onderstellen dat bij die toen van cava lerie verstoken colonne de ophelderings- en veiligheidsdienst zullen zijn verwaarloosd, moeten wij aannemen dat de bereden infanterie die cavalerietaak heeft vervuld. Niettegenstaande het succes met bereden infanterie in China behaald, heeft men er in Frankrijk niet aan gedacht om, evenals in Engeland, op paarden bereden voetvolk bij het leger in te voeren. Men heeft zich daar echter geworpen op een soort be reden infanterie, die geheel en al het eigenaardig karakter van dit wapen-type draagt, zooals ik dit in den aanhef van dit opstel omschreef en die naast andere voordeelen bovendien het meest economisch is, nl. infanterie op rijwielen. Het is de tegenwoordige majoor van het Fransche leger Gé- rard, die in Frankrijk den stoot heeft gegeven tot het in het leven roepen van deze infanterie. In 1899 werden twee com' pagnieën militaire wielrijders opgericht, die elk bij een jager bataljon waren ingedeeld en een sterkte hadden van 5 officieren en 120 man en 2 voertuigen. In 1901 volgden nog 2 dergelijke compagnieën (bij twee infanterieregimenten) en in 1903, de vijfde. Steeds nog heeten die compagnieën te bestaan bij wijze van proef, doch alles wijst er op, dat hun aantal zal vermeerderen en de militaire wielrijders voorgoed hun intrede in het Fransche leger hebben gedaan. Zelfs gaan er stemmen op, die de samen voeging van de wielrijdercompagnieën tot zelfstandige bataljons bepleiten. In een artikel „Organisation und Yerwendung von Radfahrer- truppen und berittene Infanterie in Frankreich" 1) worden de 1) Vierteljahrshefte enz. 1904 Zweites Heft.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 561