544: groote voordeelen van infanterie op rijwielen boven voetvolk te paard op ongeveer de volgende wijze beschreven. De wielrijder is de meest volmaakte vorm van een bereden infanterist; hij vereenigt het voordeel van groote snelheid met alle eigenschappen van zijn te voet gaanden collega. Van infanterie op paarden kan dit niet gezegd worden; de Boeren toch konden niet aanvallen en bij de verdediging namen zij de vlucht zoodra een omtrekking dreigde. Ook de Engelsche bereden infanterie in Zuid-Afrika keek, wanneer zij afgezeten was voor het gevecht, angstig om naar de paarden. Elke ruiter toch ziet nu eenmaal in zijn paard de helft van zich zelf; hij is altijd bevreesd voor het verlies van zijn rijdier; op de ge- vechtswaarde van bereden infanterie zal de zorg voor de paarden steeds een nadeeligen invloed uitoefenen; te paard vormt zij een minderwaardigen troep, die tegenover vijandelijke cavalerie niet veel vermag. De gemiddelde snelheid van rijwiel-infanterie bedraagt ±15 K. M. in het uur, haar dagmarsch 75 a 80 K. Mvoor (op paar den) bereden infanterie bedragen die getallen respectievelijk 8 en 40 K. M. Deze laatste kan in het terrein lang niet overal door komen 1) en moet in het gevecht paardenhouders afzonderen; in kantonnement of bivak aangekomen, moet zij de paarden ver zorgen en bijzondere maatregelen voor de veiligheid dier dieren treffen. Bovendien is infanterie te paard kostbaarder, moeielijker aan te vullen en vereischt zij meer oefening dan rijwiel-infanterie. Wil men een infanterie die zich snel kan verplaatsen en tevens een groote gevechtskracht bezit, dan beantwoorden de Fransche wielrijderafdeelingen wel het best aan de gestelde eischen. Zoo'n afdeeling zal, door het aantal harer geweren, haar patronen- voorraad en haar gevechtsopleiding, tegenover te voet strijdende cavalerie zoodanig in het voordeel zijn, dat de gevechtswaarde van een wielrijderbataljon gelijk staat met die van een cavale riedivisie. Duitschland. Voor zoover mij bekend, hebben de Duitschers, behalve thans 1) Men houde in 't oog, dat de militaire wielrijders in Frankrijk voorzien zijn van zg. opvouwbare rijwielen.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 562