547 - voldoende cavalerie leidde tot de tijdelijke organisatie van bereden infanterieafdeelingen. Beter dan de Franschen wisten de Duitschers zoowel in de opleiding als in het gebruik dezer afdeelingen het infanteristisch karakter te bewaren. In de ondervinding met bereden infanterie in China opgedaan bestond echter voor de Duitschers evenmin als voor de Franschen aanleiding een gedeelte van hun voet volk op paarden bereden te maken. De „Schutztruppe" in Duitsch Z. W. Afrika bestaat geheel uit Europeanen en is in hoofdzaak uit bereden infanterie samen gesteld. 1) De manschappen zijn vrijwilligers, getrokken uit de infanterie en cavalerie van het leger in het moederland, en wor den vooraf gekeurd op physieke geschiktheid voor den dienst in de koloniën. Zij die van de infanterie afkomstig zijn moeten eenige bedrevenheid in het paardrijden bezitten, niet zwaarder wegen dan 70 K. G-. en eenigszins vertrouwd zijn met de be handeling en de verzorging van paarden, terwijl zij die tot de- cavalerie behoorden goede schutters moeten zijn. Deze bereden infanterie is bewapend met het geweer M. 98- met bajonet, dat met de kolf rust in een vóór het zadel en tegen den rechterschouder van het paard aangebrachten holster of koker, terwijl de loop onder den rechterarm van den man steekt. Ook in uitrusting, opleiding en vechtwijze wordt het infanteris tisch karakter zooveel mogelijk bewaard. In Zuid-West-Afrika leent zich noch het terrein noch de vecht wijze van den vijand voor het optreden van cavalerie; infan terie is het wapen dat er het meest op zijn plaats is; alleen om de soms zeer groote afstanden in dit uitgestrekte land snel en met weinig inspanning te kunnen afleggen, getroost Duitschland zich de aanzienlijke opoffering, de infanterie te paard te zetten. De majoor von Francois 2) zoowel als de kapitein Schwabe 3) laten duidelijk uitkomen, dat paarden niet absoluut noodig zijn voor de krijgvoering in Zuid-West-Afrika, doch deze vergemak- 1) Zie ook: Duport. L'infanterie de Marine et les troupes coloniales alleraandes. Paris 1900. 2) C. von Francois. Kriegführung in Süd-Afrika. Berlin 19C0. 3) K. Schwabe. Dienst und Kriegführung in den Koloniën und auf überseeischen Expeditionen. Berlin 1903.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 565