BESCHIETING VAN KABELBALLONS. Met plaat XIII. I. Algemeene opmerkingen. 1. Grootte.van den halton. De bij' de meeste legers in gebruik zijnde bolvormige kabel ballons hebben eene middellijn van 10 M. (Frankrijk en Italië 10 M.Rusland 10.7 M., Engeland 7.8 M.) Langza merhand, o.a. in Duitschland, worden zij verdrongen door de zoo genaamde „drakenballons" (welke bestaan uit een cylinder met 3 M. straal en 14 M. lengte, die door twee half bolvor mige vlakken wordt afgesloten), daar deze eene veel grootere stabiliteit in de lucht bezitten. Over 't algemeen zijn de bolvor mige ballons op de groote afstanden zichtbaar als cirkelvormige schijven, terwijl de drakenballons veel gelijken op eene langge rekte sigaar. In tijd van vrede dient men zich reeds op de hoogte te stellen van het ballon materieel in gebruik bij de mo gendheden, met wie men in oorlog zou kunnen geraken; met behulp van de bekende ballonafmetingen kunnen dan de afstand tot en de ligging der springpunten t.o.v. den ballon worden gemeten, zooals nader zal worden besproken. 2. Be stijgkracht. Zal eene opstijging mogelijk zijn, dan moet het gewichtsver lies dat de ballon in de lucht ondergaat grooter zijn dan het gewicht van den ballon met het daarin opgesloten gas. Stellen we het gewicht van 1 M3. dampkringslucht voor door Ai, dat van 1 M3. van het vulgas door As en is het volume van den ballon Y.M3., dan is de stijgkracht Q gelijk aan Q Y (Ai As) Gr wanneer G- gewicht van het omhulsel, .koorden, schuitje, instrumenten^ bemanning enz. In de meeste rijken wordt Q 60 K.Gr. gesteld. Voor eene groote stijgkracht zal het dus voordeelig zijn Y groot en As klein te nemen. Stellen wij den inhoud van den ballon op 500 M3. (mid-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 569