556 gen, die zich in den regel in het terrein volkomen onzichtbaar op stellen, met granaten in schokstelling buiten bespreking is gelaten. De granaat of brisantgranaat in tijdstelling bezit weinig uit werking op den ballon, daar de tophoek van den verspreidings kegel zeer groot en het uiterst moeilijk is het springpunt op de juiste plaats te krijgen. Hoewel dus de G.K. met zijn groote ko gelwerking en kleinen tophoek van den verspreidingskegel het aan gewezen projectiel is, geeft zij toch geene schitterende resultaten. Het schieten op deze doelen zal altijd met vele moeilijkheden gepaard gaan, terwijl de uitwerking meestal niet bevredigend is. Springhoogte en interval. De in de schootstafels vermelde springhoogten en intervallen geven op 4500 M. eene trefferdichtheid bij 12 c.'M. L/40 van 1, bij 7.5 c.M. L/35 van 1.24, bij 7.5 c.M. L/30 van 1.33 en bij 7 c.M. L/28 van 0.81. 1) In het zeer zelden voorkomende geval, dat het projectiel op de juiste plaats springt, bedraagt het waarschijnlijk aantal treffers bij een ballon met eene middellijn van 9-5 en grootste verticale doorsnede van 70 M2. bij waarsch. aantal aantal openingen in het treffers omhulsel 12 c.M. L/40 70 X 1 70 140 7.5 c.M. L/33 70 X 1-24 87 174 7.5 c.M. L/30 70 X 1.33 93 186 7 c.M. L/28 70 X 0.81 57 114. De gaten door de G.K. kogels veroorzaakt zijn nagenoeg rond, met eene middellijn gelijk aan die van den kogel (bij kleine en middelbare kalibers gewoonlijk 12.45 m.M.gewicht 11 Gram);, het oppervlak van één gat is dus TT X 6.222 124.4 m.M2. 1.24 c.M2. N 1) Deze getallen zijn berekend met behulp van formule (127) op blz. 248 van Berk- hout „Het schieten"n waarin n trefferdichtheid, N aantal kogels in de G.K., I interval en [3 halve tophoek van den verspreidingskegel. Zij' mag echter alleen, zonder groote onnauwkeurigheid te geven, worden gebruikt bij zeer gestrekte banen, daar wordt aangenomen, dat het vlak, hetwelk loodrecht staat op de as van den verspreidingakegel, verticaal is, wat in de practijk niet het geval is. Yoor onze berekeningen is zij echter voldoende nauwkeurig.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 574