557 Het gezamenlijk oppervlak van de gemaakte openingen is dus bij: 12 c.M. L/40 140 X 1-24 174 c.M2. 7.5 c.M. L/35 174 X 1-24 216 c.M2. 7.5 c.M. L/30 186 X 1-24 231 c.M2. 7 c.M. L/28 114 X 1-24 141 c.M2. Eene uitwerking die niet schitterend genoemd mag worden. Uit de in de noot op blz. 556 aangehaalde formule blijkt, dat bij het vergrooten van het interval de trefferdichtheid (dus ook het aantal kogels in het omhulsel) afneemt met het quadraat van dat vergroote interval. Men behoudt dus het normale interval, daar het aantal kogels dat bij een schot den ballon kan treffen slechts 93/260 of 36 (bij 7.5 cM. L/30, bij de overige vuur monden nog minder) bedraagt. Terreinhoek. (Indien bij hooge uitzondering indirect wordt gericht.) Bij groote terreinhoeken, die bij dit vuur nog al eens voor komen, mag men den terreinhoek niet rechtstreeks bij de elevatie optellen, zonder vrij groote fouten te maken. Men zal dan de onderstaande formule toepassen P a i 1 —1/(1—2 tg. sin 2 p'—sin2 2 <p')j,'waarin p sin 2 p' Waarden van p voor: p! 10° 12° 14° tg. 10 34' 10°35' 12°36' 14°37' 20 1°9' nni' 13°12' 15°14' 30 1°43' 11°46' 13°48' 15°50' 40 2° 18' 12°22' 14°24' 16°27 50 2°52' 12o57' 15° 17°4' 60 3°26' 13°32' 15°36' 17°41' 70 4° 14°7' 16°12' 18°18' 80 4° 34' 14°43' 16°48' 18°54' 90 5o9' 15°19' 17°24' 19°31' 100 5°43' 15°54' 18° 20°7' 110 6°17' 16°30' 18°36' 20°44J 120 6°51' 17°5' 19°12' 21°20' de vereischte opzethoogte, Pde in de schootstafel ge vonden elevatie die bij de afstand behoort en de terreinhoek. Aangezien deze formule veel te ingewikkeld is om bij snel inschieten te wor den gebruikt, heeft men tabellen vervaardigd van ne venstaand model 1), waar uit, bij bekenden terrein hoek, onmiddellijk de ver eischte opzethoogte wordt afgelezen. "100 1) Ontleend aan Berkhout „Het schieten."

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 575