563 deelingen verticaal en met het kruispunt der draden op het midden van den ballon gericht. De grootte der zijdelingsche afwijkingen kan nu worden afgelezen. Ziet men afwisselend beweging naar den eenen en naar den anderen kant, dan wordt zulks veroorzaakt door een luchtstroom van niet constante snelheid; correctie hiervoor aan te brengen is onmogelijk. Neemt men eene beweging van den ballon naar één kant waarr dan kan gecorrigeerd wordende grootte van deze correctie naar een bepaalden regel op te geven is ondoenlijk, omdat zij van te veel factoren afhangt. "Voor het eerste schot schat de B.C. de correctie en wijzigt later zoo noodig. De beweging van den ballon in verticale richting wordt ge durende den vluchttijd van het projectiel door het richtvlak waargenomen (waarbij tegelijkertijd de zijdelingsche afwijking van het springpunt wordt opgenomen). Bekendheid met die be weging is gedurende het regelen van de springhoogte van het grootste gewicht, zooals uit het volgende voorbeeld blijkt. Uit een kanon van 7.5 c.M. L/35 wordt gevuurd op een kabelbal- ion, afstand 5000 M., met normale tempeering. De opwaartsche beweging van den ballon gedurende den vluchttijd van het pro jectiel heeft plaats met eene gemiddelde snelheid van 0.85 M. per seconde; deze beweging is echter in de batterij niet bekend. De springhoogte t.o.v. den ballon wordt opgegeven 18 M. te zijn, welke dus ongeveer goed is. De springhoogte is echter door de op waartsche beweging 18 15 X 0.85 30.5 M., zoodat de B.C. door niet te corrigeeren zijne springpunten ongeveer 12.5 M. te hoog krijgt. Voor de waarneming van de verticale beweging van den bal lon gedurende den vluchttijd van het projectiel en voor de me ting der grootte van de zijdelingsche afwijking en springhoogte van het springpunt richt men den kijker zóó op den ballon, dat, op het oogenblik van het afgaan van het schot, het beeld van den ballon zich onder in den kijker vertoont (zie fig. 5). De kijker wordt nu vastgedraaid. Zoodra het projectiel springt wordt de plaats van het springpunt en die van den ballon opgenomen. Hierbij doen zich de volgende gevallen voor: 1° Beide beelden in den kijker2° het eene beeld binnen, heb

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 581