566 van de nauwe grens van 400 M. begint het voortgezet vuur, waarbij éen sectie contröleschoten afgeeft: één vuurmond voort durend met de gegevens van het nauwe grensschot, de andere met de gegevens van 400 M. dracht meer. Zoolang nu bij den eersten vuurmond geene bij den anderen geene(schoten worden waargenomen, is men zeker, dat de ballon zich nog tusschen ■de nauwe grenzen bevindt. Met de overige vuurmonden wordt de geheele strook tusschen de nauwe grensschoten onveilig gemaakt. Welke wijze van vuren de meeste aanbeveling verdient, moet door proeven worden uitgemaakt. Een nadeel van de laatst genoemde methode is zeer zeker, dat het vuur van een sectie weinig of geen kwaad aan den ballon zal doen, terwijl bij onze methode men op een gegeven oogenblik niet meer weet of de ballon zich aan het vuur heeft onttrokken, daar met salvo's gevuurd wordt en het waarnemen van het of zooals boven is aangetoond, ondoenlijk is. Men zal daarom na eenige salvo's weer, voor de controle, de schoten met kleine tusschen- poozen moeten afgeven. Als gedurende het voortgezet vuur eene horizontale plaats verandering van den ballon wordt waargenomen, dan is het vol doende de O.H. of C.D. (al naar de bewegingsrichting) van het vuur met 100 M. te wijzigen, daar de snelheid der beweging ■een maximum van 1.7 M. per seconde niet overschrijdt. Wat dient er nog gedaan te worden, als de ballon zich in verticale richting beweegt? Deze beweging kan het gevolg zijn van: lo. het oplaten of inhalen van den ballon. In het eerste geval bedraagt de snelheid hoogstens 1.7 M.in het tweede geval 0.85 M. per seconde. Om nu eene goede spring- hoogte te behouden, wordt de O.H. veranderd voor den weg dien de ballon gedurende den vluchttijd van het projectiel aflegt. Is t de vluchttijd van het projectiel en geeft de kolom „1 °/00 O.H. wijzigt springhoogte" hiervoor n M. aan, dan moet bij het 1 7 X t •opstijgen de O.H. vermeerderd worden met °/00; bij het j j 0.85 Xt dalen verminderd met °/00. 2o. het getroffen worden' van den ballon.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 584