569 dan kunnen salvo's met grootere lengteafwijking dan 100 M. of nog naar de ligging der schoten worden beoordeeld. Uit de formule voor b volgt ook: Hoe grooter frontbreedte van de vurende batterij, hoe nauwkeuriger waarneming. Bij eene frontbreedte van 100 M. zijn salvo's, op 100 M. afstand van het doel springende, nog even duidelijk waar te nemen als salvo's op 200 M. van het doel, afkomstig van eene batterij met 50 M. frontbreedte. Bovendien wordt vereischt, dat alle stukken nauwkeurig op hetzelfde punt van het doel gericht zijn. Worden bij het inschie ten salvo's met dezelfde O.H. afgegeven, dan kan een richtfout bij een der stukken worden uitgeschakeld. Is nl. de opzet ver keerd gesteld, dan zal het springpunt van het projectiel zich dui delijk van de andere afzonderen en dan laat de B. C. zijne con clusie berusten op de waarneming van drie schoten. Bij goed uit gevoerde richtingen zijn reeds twee schoten voldoende liefst die der beide vleugelstukken om de ligging van het salvo te bepalen. De waarneming wordt bemoeilijkt door de spreidingen der springpunten, vooral door de breedtespreiding. Deze invloed is natuurlijk grooter, naarmate de stukken dichter bij elkaar staan, dus de hoek, besloten tusschen de schootsrichtingen, scherper is; en bovendien, naarmate het salvo dichter bij het doel ligt, dus de breedteafstand der springpunten onderling kleiner wordt. Voorts kan wind door de baan het waarnemen bemoeilijken, omdat de rookwolk dan snel zijwaarts drijft en het daardoor moeilijk is de volgorde der schoten vast te stellen, vooral, wan neer de tijdruimte tusschen twee opeenvolgende schoten wat groot wordt genomen. Voor dit geval en bij geringe frontbreedte der batterij kan de normale automatische wijze van inschieten als volgt worden gewijzigd De schoten worden wel met dezelfde opzethoogte, doch met verschillende tempeering afgegeven. De afstand tot het doel bedraagt weer 2500 M. (fig. 7). Tempeering linker stuk 2450 derde 2-500 tweede 2550 rechter 2600 Dl. I, 1905. 40

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 587