577 reden, dan is toch de bevoegdheid van den reclame-rechter, om ook van het overige kennis te nemen en dit te beoordeelen, geens zins verminderd. Dat het in sommige handboeken anders staat, legt hierbij niet het minste gewicht in de schaal. De wet kent alleen een reclame tegen eene opgelegde straf in haar geheelen omvang. Indien derhalve tegen een onderdeel van de strafreden gerecla meerd wordt, en bij het onderzoek blijkt, dat deze op andere pun ten onjuist is, dan is de reclame-rechter niet alleen volkomen be voegd, maar ook verplicht haar ten aanzien van die punten te wij zigen en de straf evenredig te verlichten. We herinneren ons nog een geval, waarin over een klein onder deel van de strafreden gereclameerd werd, doch uit het inge stelde onderzoek bleek, dat de reclamant ook ten aanzien van het overige dat hem ten laste was gelegd geheel onschuldig was. De krijgsraad vond daarin aanleiding de geheele straf en strafreden te royeeren, en de dispositie werd door het H.M.Gf. goedgekeurd. Gewoonlijk houdt men zich echter, waarschijnlijk omdat Barre zulks in zijn handboek aangeeft, aan den regel, dat de reclame- rechter alleen van die punten mag kennisnemen, waarover de reclamant zich bezwaard gevoelt. Er komen in dit boek meer van dergelijke uitspraken voor, die men als persoonlijke inzichten van den schrijver moet beschouwen, en die alleen daarom zijn neergeschreven, omdat de beschikkingen van het Hoog Militair Gerechtshof waarbij anders is beslist den schrijver onbekend zijn geweest. Zoo geeft hij bv. aan, dat het ontslag uit den dienst van rechtswege het vervallen der aanhangig gemaakte reclame ten gevolge heeft. Waar staat dat? In het Koninklijk Besluit staat vermeld, dat een militair ten alle tijde het recht heeft te reclameeren over eene hem opgelegde straf, mits hij zijn klacht binnen den gestelden termijn inbrengt. Voor het ontvan kelijk zijn der reclame wordt dus gevorderd dat de reclamant militair is. Er staat evenwel nergens, dat de behandeling dei- ingestelde klacht moet worden gestaakt, wanneer de reclamant onderwijl den dienst verlaat. Gesteld: een onderofficier wordt eenigen tijd voordat hij zijn gagement verdiend heeft gestraft met degradatie, zoodat zijn pensioen een aanzienlijke vermin-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 595