45 Het besluit door den commandant der Zuidpartij in verband met den onderstelden toestand te nemen is ook hier door den Lei der gegeven, nl. „met de te Pring Soerat en Salatiga gelegerde' troepen in den morgen van den 4en Juli over Bawen in de richting van Oengaran op te rukken en den vijand te verslaan." De commandant der Zuidpartij berekent nu in de eerste plaats op welk tijdstip zoowel de vijand als zijne gescheiden afdeelingen. bij Bawen kunnen aankomen. De vijand is op den 3en omstreeks 430 N.M. waargenomen ter hoogte van den Gombil, marcheerende in de richting van Oe ngaran. In aanmerking genomen, dat deze troepen toen reeds- een geforceerden rnarsch achter den rug hadden, is het niet waarschijnlijk, dat zij nog langer dan tot 6 N.M. gemarcheerd, hebben. Op dat uur zouden zij tot 3 K.M. ten N. van Oe ngaran gekomen kunnen zijn, en scheidde hen nog een afstand van 18 K.M. van Bawen. Op den 4en te 6 Y.M. afmarcheerende, kan de vijand met een marschsnelheid van 4x/2 K.M. per uur, die hier met het oog op den geforceerden marsch van den vorigen dag en de sterkte der troepen zeker eerder te groot dan te klein is, ongeveer te 10 Y.M. bij Bawen aankomen. Zooals reeds bij de N. partij berekend werd, kan het deta chement van Salatiga ongeveer te 840 Y.M. bij bedoelden drie sprong zijn. Te 6 V.M. afmarcheerende, kan het detachement Pring Soe rat te 11 Y.M. bij Bawen aankomen. Nu is het zeker gewenscht. het uur van afmarsch zoodanig te regelen, dat dit detachement niet later dan ongeveer 9 V.M. te Bawen aankomt, doch de com mandant der Zuidpartij is hierbij niet geheel vrij. Kaloera han toch mag niet voor 8 Y.M. gepasseerd worden. De afstand Kaloerahan Bawen bedraagt 91/2 K.M., af te leggen in 2 uur 10 min. Het uur van afmarsch zoodanig regelende, dat Kaloerahan te 8 V.M. wordt gepasseerd, kan het detachement Pring Soerat te 1010 V.M. te Bawen zijn, dus 1 u. 25 min. na het detachement Salatiga. De oorlogstoestand treedt op den 4en Juli te'Sala- tiga niet voor 6 V.M., op den grooten wegPring Soerat Willem I te Kaloerahan te 8 V.M. in.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 59