584 deeling van het zwaarste feit is getreden. In het door schrij ver aangehaalde voorbeeld zal ongetwijfeld door de chefs recht gedaan worden in den geest als door hem verlangd. Doch hij zal ook mij toegeven, dat er gevallen zijn, waarin uit eene verlich. ting der strafmutatie geenszins eene verlichting der straf be hoeft te volgen. Het is voor den chef trouwens moeilijk te beoor- deelen, aan welke der feiten door strafoplegger het meeste gewicht wordt toegekend en waarmede hij elk op zich zelf staand feit zou hebben gestraft. We zouden dan weer een aftreksommetje kunnen krijgen, waarvan de oplossing, zooals schrijver zelf erkent, niet gemakkelijk is. M.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 602