46 Nu is het zeer goed mogelijk, dat de vijand, niettegenstaande ■den geforceerden marsch van den vorigen dag, reeds zeer vroeg tijdig afmarcheert, daar het voor hem van buitengewoon veel belang is zoo vroeg mogelijk te Bawen aan te komen, ten einde de vereeniging van de gescheiden afdeelingen der Zuidpartij te beletten. In dat geval kan dus het detachement van Salatiga tegenover overmacht komen te staan, en loopt het kans geslagen te worden vóór het detachement Pring Soerat ban ingrijpen. Waar het hier dus voornamelijk op aankomt is den opmarsch van den vijand zooveel mogelijk te vertragen. Een detachement wielrijders zou hier uitmuntend te pas komen. Thans zal deze taak aan de cavalerie opgedragen moeten worden, die bij de vervulling daarvan bitter het gemis zal voelen van eene bereden afdeeling machinegewe ren. De cavalerie dient zoo sterk mogelijk in de richting Oe- ngaran vooruitschoven te worden, en mag niet meer dan het hoogst noodige voor de rechtstreeksche beveiliging aan haar ont trokken worden. De taak van deze vooruitgeschoven cavalerie te beperken, door haar in eene zekere lijn nadere bevelen te doen afwachten, komt mij niet gewenscht voor. Wil men iets van haar verwachten, dan moet haar vooral ruimte en tijd gelaten worden. Bij manoeuvres zijn die uit den aard der zaak al be perkt genoeg. Lukt het nu aan het detachement Salatiga om Bawen te be reiken vóór den vijand, dan dient het stelling te nemen ter hoogte van Gembol en daar de aankomst van het detachement Pring Soerat af te wachten. Het doel van dat stellingnemen is het verkrijgen van tijdwinst, niet het leveren van een hard nekkig gevecht. Het detachement moet toch juist de kans ver mijden afzonderlijk geslagen te worden. Hoe nu het detachement zal moeten optreden, wanneer het reeds vóór Gembol voeling verkrijgt met den vijand, is dunkt mij niet door den commandant der Zuidpartij te regelen. Voor •de vele gevallen die zich kunnen voordoen verschillende beve len te geven, zou den commandant van het detachement maar in verwarring brengen. Daarom lijkt het mij hier het best, dat aan het detachement het meest gewenschte als doel wordt ge geven, nl. het stellingnemen bij Gembol, en overigens den commandant zoo volledig mogelijk omtrent de eigen bedoelingen

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 60