593 Ik zelf ben, door een viertal loopen elk op eene verschillende wijze na het schieten schoon te maken, tot de overtuiging ge komen, dat bovenvermelde, hoogst eenvoudige onderhoudswijze het meest aan te bevelen is. Eindelijk wil ik er nog de aandacht op vestigen, dat de inspectie voor den officier van wapening ten doel moet hebben, een onder zoek in te stellen naar de kaliberwijdte en minder naar liet roest. Ad 2e. „Het kaf dient van het koren gescheiden" m. a. w. de minderwaardige geweren moeten worden uitgezocht en nagegaan moet worden welke daarvan nog te redden zijn. Men moet dus onderzoeken, welke geweren reeds zoodanige slijting vertoonen, ■dat hunne schietwaarde sterk verminderd is. Daartoe zou men een voudig op dezelfde wijze te werk kunnen gaan als in Nederland •en dus eene commissie van deskundigen benoemen, om over het geheele leger eene inspectie te houden. Dit zou echter veel tijd en groote kosten vorderen. Beide nadeelen vermijdt men door het onderzoek korpsgewijze te doen plaats hebben, en wel door a. aan den officier van wapening een stel kalibercylinders te verstrekken van 6.486.70 m.M., onderling 1/100 m.M. verschil lende. Loopen waarin een kalibercylinder van 6.54 m.M. aan de mon ding minstens 200 m.M. ver kan worden ingebracht komen dan in aanmerking voor een nauwgezet onderzoek naar hunne schiet waarde. Vertoonen zij een algemeene uitslijting (niet te verwar ren met plaatselijke aan monding en kamer) en hebben zij een kaliberwijdte van 6.56 m.M. of grooter, dan zullen zij persé dwarstreffers opleveren en moeten zij onherroepelijk worden afgekeurdvoor deze is geen kruid meer gewassen, hunne loopen moeten worden verwisseld. b. alle geweren welke bij het schijfschieten hulsklemmin- gen opleveren op te nemen, waardoor op zeer gemakkelijke wijze ernstige uitslijtingen van de kamer worden aangetoond, indien nl. de geklemde huls niet geplaatst kan worden in een goed geweer (aldus heb ik bij het schijfschieten van een com pagnie er reeds dertig opgeschreven). Een geweer met hinderlijke hulsklemmingen dient te worden afgekeurd, het is onverant woordelijk den man daarmede te velde te laten gaan. c. aan de commandanten in de waarnemingsposten te gelas-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 611