594 ten oogenbliklijk te rapporteeren, indien zij dwarstreffers of dui kers zien in de schijf (zulks kan gemakkelijk en zonder nadeelig oponthoud geschieden door een afgesproken teeken te geven). Ook deze geweren worden opgeschreven. Het onder a en b vermelde haal ik aan als eenvoudige hulp middelen, welke reeds dadelijk kunnen worden aangewend ten einde op zeer gemakkelijke wijze na te gaan, welke geweren in de termen vallen voor een nader onderzoek. Sedert korten tijd hebben de geweermakersateliers hij de korp sen de „Onderzoekers Kamer M. 95" Ho. 1, 2 en 4 ontvangen, met behulp waarvan de officier van wapening kan nagaan, welke geweren te wijde kamers hebben. De invoering dezer instrumen ten is zeer toe te juichen, doch blijft, zoolang nog kalibercy- linders ontbreken, slechts een gedeeltelijke verbetering. De geweren welke gebreken vertoonen worden nu onderzocht, ten einde te bepalen of zij een constante afwijking hebben dan wel of hunne spreiding te groot is. Omtrent dit onderzoek, zooals het is omschreven in 138 en 139 S. Y. wensch ik het volgende op te merken. De afstand van 200 M. acht ik te groot50 M. is aan te be velen en wel om de volgende redenen: le. Richtfouten zullen door den kleinen afstand waarop ge schoten wordt niet zooveel voorkomen, hun invloed is boven dien kleiner, de spreiding in het verticale vlak geringer. 2e. I)e schutter kan het mikpunt duidelijker zien, zijn oog wordt dus niet zoo spoedig vermoeid. 3e. Dwarstreffers zijn op 50 M. gemakkelijker te constateeren dan op 200 M. 1) 4e. Reeds na een vijf- of tiental schoten zal men aan het trefferbeeld kunnen zien of het geweer een afwijking vertoont dan wel groote spreiding heeft. Aan de Werkplaatsen voor Draagbare Wapenen in Nederland schiet men dan ook om de correctie der korrel te bepalen op 50 M. met vijf patronen in. Het h.t.l. voorgeschreven vierkante zwarte mikpunt, lang en breed 2 d.M., is op een afstand van 200 M. niet scherp genoeg, al 1) Indien op 50 M. reeds dwarstreffers worden waargenomen moet het geweer dunkt ons al zeer veel geleden hebben. Red.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 612