597 geacht worden. In Nederland herstelt men op deze wijze reeds gedurende een paar jaren de loopen en behoedt deze voor totale afkeuring. "Waarom wij zulks in Indië nog niet toepassen, vind ik, en zeker vele mijner lezers met mij, een raadsel, daar toch niet aangenomen mag worden, dat men hiermede onbekend zou de zijn. Indien de geweermaker op deze wijze de loopen mocht her stellen, zouden vele die nu reeds buiten dienst zijn gesteld weder aan alle eischen voldoen. Bij de oefening ziet men op't oog reeds uit de gevormde trefferbeelden, hoeveel c.M. uitgefreesd moet worden; de bewerking zelf is hoogst eenvoudig en in een paar minuten met de freesboor verricht. Vallen de schoten alle laag, dan kan zulks ook aan de lade liggen, doordat zij naar boven gebogen is. Uit proeven is geble ken, dat men bij een lade welke volmaakt recht is in den regel reeds een te laag vallend beeld krijgt en dat dit bij verbuiging: van de lade naar boven altijd het geval is; het is daarom aan te bevelen de lade een weinig naar beneden te doen buigen. Hiermede meen ik te kunnen eindigen. Moge het neergeschre- vene te bevoegder plaatse instemming vinden en van stonde af aan een aanvang worden gemaakt met de maatregelen welke voorgoed een einde zullen maken aan den bestaanden toestand. Het zal daartoe noodig zijn, dat de loopen met wijde kamersr groote kaliberverwijding of sterk uitgesleten mondingen wor den verwisseld, de freesboor haar herstellingswerk aanvange,, kamergeleiders en kalibercylinders worden ingevoerd en vóór alles een einde worde gemaakt aan het poets-fanatisme en het daardoor voortwoekerende slijtingsproces en dan de sluitboom op het geweerrak om ons inderdaad voortreffelijk geweer voor een al te groote belangstelling der gebruikers te vrijwaren. Terwa. N.B. Hoewel in dit opstel de karabijn M. 95 buiten bespre king bleef, is het duidelijk dat mijne beschouwingen grooten- tendeels ook op dit wapen van toepassing zijn.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 615