601 de bastions voor als een tusschen twee bastiones of stokken ge spannen gordijn courtine Een andere verklaring is de volgende. Bastion zou zijn afge leid van het Celtische bastdat wal beteekent. Men denkeaan b&tir van het oude bastiren het daarvan afgeleide bastille, een oud versterkt kasteel. Bastion zou dan komen van het oud-Fran- sche bastillondat een klein fort beduidde. Eenigen willen dat courtine is afgeleid van cortinaketelomdat de vorm van de ronde borstwering aan dien van een ketel herin nert. Later zou het woord ook zijn toegepast als benaming voor de rechte borstwering die de bastions verbindt, en dit zelfs met uitsluiting van de oorspronkelijke beteekenis. Garnizoen. Sommigen zien in dit woord een afleiding van het Fransche werkwoord garniranderen van het werkwoord warenbeschermenwaarbij dan gedacht moet worden aan de verwantschap met de woorden toehrwarweer en guerre. Granaat. Aldus noemden de soldaten de bommen „omdat, zoo dra zij nedergevallen zijn, zij (evenals de rijpe granaatappel die neervalt) in vele korrels vaneen spatten, zoodat alles wat onder hun bereik komt, ligt in brand geraakt." „De grenadierswaren muskettiers, die, behalve van hun musket, nog voorzien waren van een aantal handgranaten, die zijbij de bestorming en de verdediging van bressen op den vijand moesten werpen". Zij gingen bij de bestorming vooraan. Omstreeks de helft der 17e eeuw wordt voor het eerst van grenadiers gewag gemaakt. Aanvankelijk waren er bij de com pagnieën slechts enkele ingedeeld, doch al spoedig ging men er toe over de grenadiers tot compagnieën te vereenigen en één of meer van zulke afdeelingen bij een regiment in te deelen. Niet lang duurde het, of de eigenlijke bestemming der grenadiers geraakte naar den achtergrond. De traditie echter, om voor deze infanteriesoort steeds krachtig gebouwde lieden uit te kiezen, heeft zich gehandhaafd. Huzaar. Afgeleid van het Hongaarsche woord huss, dat twin- Dl. I, 1905. 42

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 619