47 en betreffende den vijand in te lichten, opdat hij een basis zal hebben, waarop hij een te nemen initiatief zal kunnen gronden. Het bevel aan dit detachement zou nu kunnen luiden als volgt: Het bevel voor de troepen te Pring Soerat zou als volgt kun nen luiden (aangenomen, dat ook het L. H. 15e Bataljon zich aldaar bevindt). Brigade. Pring Soerat, 3-7-'04. 63" N. M. No. Bevel voor det. Salatiga. 1. Bericht ontvangen, vijandelijke troepenmacht, sterk ~t~ 1500 man van drie wapens, omstreeks 430 N.M. ter hoogte Gombil marcheerende gezien in richting Oengaran. Had blijkbaar geforceerden marsch ach ter zich. 2. Ik besluit troepen morgen samen te trekken bij Bawen. 3. Marcheer 4 Juli 6 Y.M. over Bawen naar Gembol. Neem daar stelling; doel tijdwinst. Zend 6 Y.M. l1/^ esk. zoo snel mogelijk vooruit in richting Oengarandoel 's vijands opmarsch vertragen en verkenning beletten. Zend mij morgen langs kortsten weg 1/2 pel. cav. 4. Ik marcheer 4 Juli met twee bat. langs rijweg 'Telegraphisch. p. SoeratAmbarawa; bevind mij te 8 V.M. bij Kaloerahan. Brig, cdt X. -Brigade. Pring Soerat, 3-7-'04. 630 N.M. No. Marschbevel voor den 4en Juli 1904. 1. Bericht ontvangen, dat eene 1500 man sterke, uit de 3 wapens samengestelde vijandelijke troe penmacht omstreeks 430 N.M. ter hoogte van den Gomhil marcheerende is gezien in richting Oenga ran had blijkbaar geforceerden marsch achter zich. 2. Ik besluit morgen de troepen bij Bawen samen te trekken. 3. Aan det. Salatiga (3 comp. 6e Bat., l'/a esk. en 1 sectie 3de Yeldbatt.), cdt. is voor morgen het volgende opgedragen a. te 6 Y. M. over Bawen naar Gembol te marchee- ren, daar stelling te nemen, doel tijdwinst

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 61