609 Wat de artillerie betreft, is wederom bewezen, dat goede schietre- sultaten in vredestijd leiden tot niet geringe overschatting van de vuuruitwerking op het slagveld. De grootere uitwerking der moderne vuurmonden heeft ten gevolge, dat aan vuur- en gezichtsdekking de grootst mogelijke aandacht geschonken wordt; het vuren tegen deze slecht waarneembare doelen wordt verder nog aanzienlijk bemoeilijkt door de omstandigheid, dat de verhoogde uitwerking van alle vuurwa penen noodzaakt den strijd op groote afstanden te voeren (7000 a 8000 M.); hierdoor ziet de artillerie zich voor opdrachten gesteld, waar voor zij zich op het oefeningsterrein niet heeft voorbereid. Ten ge volge van de juistheid van het geschut valt bij fouten in het inschieten en het waarnemen, op zulke afstanden en zulke moeilijke doelen, op toevalstreffers niet te rekenen. Bij de eerste gevechten, waarin de Ja panners aan artillerie zeer overmachtig waren en de Russen de fout begingen hunne batterijen in zich scherp afteekenende heuvelstellingen op te stellen, viel het den eersten gemakkelijk den tegenstander geheel buiten gevecht te stellen, een bewijs alzoo voor de machtige vernietigende werking der artillerie. Toen de Russen, door schade wijzer geworden, op het voorbeeld der Japanners, de zoo gemakkelijk te beschieten opstel lingen vermeden en het indirecte vuur toepasten, werd het anders. Overi gens bleek het indirecte vuur slechts voor den aanvaller voordeelig, daar voor dezen de doelen vrijwel dezelfde blijven; voor den verdediger wis selen de doelen te snel, zoodat bedoelde tijdroovende vuurwijze niet tot haar recht kan komen. Yan het in den beginne toegepaste strooivuur tegen terreingedeelten waar reserves vermoed werden hebben de Ja panners spoedig afgezien, toen zij bemerkten, dat het munitieverbruik in geenen deele evenredig was aan de uitwerking. Zooals de Japanners zich losmaakten van ons begrip van artilleriestelling schrapten zij ook het artillerieduel en het machtwoord „vernietigen der vijandelijke batterijen". Zijn zij zwakker dan de tegenpartij of op andere wijze bij deze in het nadeel, dan staken zij het vuur, trekken de stukken terug en laten de bedieningen zich dekken. Doet zich een gunstige gelegenheid voor, dan wordt het vuur, zoo noodig na een kleine stellingverandering, weder ge opend. In 't algemeen had het artillerievuur weinig uitwerking, de veel geroemde granaatkartetsen baarden vooral veel teleurstelling. Het muni tieverbruik kan men eenigermate beoordeelen uit het feit, dat een batterij in 15 uur 4176 projectielen verschoot, d.i. 35 per stuk en per uur; van het Derde Siberische Korps waren na de gevechten op 25 en 26 Augustus alle caissons en munitietreinvoertuigen ledig. In uitwerking op het doel, geschutsconstructie en geoefendheid der be dieningsmanschappen staat de Russische artillerie hooger dan de Japan- sche. De Japansche aanvoerders daarentegen toonen een beter inzicht

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 627