BOEKBESCHOUWING. Applieatorisch-taetiscke Btudiën door Jlir. Gr. A. A. Alting von Geusau, Kapitein van den Generalen Staf. 2 Deelen. 's Gravenhage. Gebr. Belinfante. 1904. Bij de kennismaking met de speciaal op den oorlog in polderterrein betrekking hebbende tactische studiën, welke de Yereeniging ter beoefe ning van de Krijgswetenschap in het vorig jaar het licht deed zien, zal zeker bij menig onzer lezers de wensch zijn opgekomen naar een soort gelijke applicatorische uitwerking van voorbeelden welke zich in meer normaal terrein afspelen. Aan dien wensch is door den kapitein Jhr. Gr. A. A. Alting von Geusau voldaan door de publicatie van zijn hier boven vermelden arbeid, waarin hij in een 23-tal uitgewerkte voorbeelden op het gebied der toegepaste tactiek een grooto verscheidenheid van oorlogshandelingen voor meest uit de drie wapens samengestelde detachementen behandelt in de verhouding en toestanden als waarmede het JSlederlandsche leger rekening heeft te houden. Op talentvolle wijze heeft de samensteller zich van die geenszins ge makkelijke taak gekweten. De onderstellingen en opdrachten zijn een voudig en met veel zaakkennis gekozen. De uitwerking leerrijk door de in zeer zaakrijken en beknopten vorm gegeven toepasselijke beschouwingen omtrent troepenleiding en het tactisch gebruik der verschillende wapen soorten, waarbij met de ondervinding in den Zuid-Afrikaansehen oorlog, en o.a. bij de behandeling van den frontaanval (Deel II, onderstelling X), met het ons laatstelijk ten deze door de Japanners gegeven voorbeeld rekening is gehouden. Ook de nieuwere elementen in de hedendaagsche gevechtsvoering, de wielrijders en machinegeweren, zijn niet vergeten en in eenige goedge kozen voorbeelden de hoofdbeginselen omtrent het tactisch gebruik sa mengevat. Het zou buiten ons bestek voeren uit den rijken inhoud der uitgewerkte voorbeelden er ook slechts één aan een nadere bespreking te onderwerpen, maar al moeten wij tot ons leedwezen hiervan afzien, op een enkele, nl.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 629