48 De commandant gende bevel uit: van het detachement Salatiga geeft het vol. Troepenindeeling. 1. Voorhoede Cdt L. H. 15de Bat. 400 M. 2. Hoofdmacht (tevens marschorde) le Bat., Res. bat., geneesk. sectie. Gedicteerd aan de adju danten. Det. Salatiga. No. Troepen indee ling. 1. Vooruitgeschoven cav., cdt l1/2 esk. 1/2 pel.) 2. Voorhoede Cdt J/2 comp. 6e Bat. 1/2 pel. cav. 2 or donnansen bij mij.) 300 M. 3. Hoofdmacht (tevens marschorde) 1/s comp 6e Bat1 comp. id.,, sectie veld- art., 1 comp. 6e Bat. Gedicteerd aan betref fende cdtn. b. I1/, esk. cav. zoo snel mogelijk vooruit te zenden in de richting Oengaran; doel s vijands opmarsch te vertragen en verkenning te beletten; c. mij langs kortsten weg pel. cav. te zenden 4. Het det. Pring Soerat zal morgen te 5 V. M. af marcheeren naar Bawen. 5. Bagagetrein en le mun. colonne volgen hoofd macht 2 K. M., verplegingstrein en 2e mun colonne 10 K. M. 6. Ik bevind mij tusschen hoofdmacht en voorhoede Brigadecdt. X. Salatiga, 37'04 730. N.M. Marschbevel voor den 4en Juli '04. 1. Bericht ontvangen, dat eene 1500 man sterke, uit de 3 wapens samengestelde vijandelijke troepen macht omstreeks 430 N. M. ter hoogte van den Gom- bil marcheerende is gezien in de richting Oengaran; had blijkbaar geforceerden marsch achter zich. 2. Brigadect. heeft besloten morgen de troepen samen te trekken hij Bawenmarcheert dien dag met 2 bat. langs rijweg Pring Soerat Ambarawa, bevindt zich te 8 V.M. bij Kaloerahan. 3. Aan het det. onder mijn hevel is opgedragen, morgen te 6 Y.M. af te marcheeren over Bawen naar Gembol en daar stelling te nemen, doel tijdwinst. 4. De vooruitgeschoven cav. gaat zoo snel mogelijk vooruit in de richting Oengaran, doel 's vijands opmarsch vertragen en verkenning beletten. Brug Toentang-rivier door 1 pel. vasthouden tot voorhoede is aangekomen. Langs kortsten weg xj2 pel. zenden naar brigadecdt. 5. Bagagetrein blijft te Salatiga achter. 6. Ik bevind mij tusschen hcofdmacht en voorhoede. Brigadecdt. X.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 62