612 onderstelling V in Deel I, waarin de maatregelen worden behandeld van den commandant van een vooruitgeschoven detachement behoorende tot eene afdeeling die verdedigend optreedt, meenen wij toch even de aan dacht te moeten vestigen. Met den schrijver zijn wij van meening, dat opdrachten in den geest als door hem voor de behandeling van dit onder werp gekozen in toekomstige oorlogen veel zullen voorkomen en dat de wijze waarop zij zullen worden uitgevoerd voor beide partijen gewichtige gevolgen kan hebben. Ook de troepensterkte: 2 bataljons inf., 1 esk. cavalerie en 1 veldbatterij (4 stukken en 8 caissons) achten wij in ver houding tot de aan den detachementscommandant gestelde opdracht. Kan over machinegeweren worden beschikt, dan zou naar onze meening voor deze onder de door den schrijver gedachte omstandigheden een uiterst dankbare taak zijn weggelegd. Zooals wij zeiden moeten wij, hoe verleidelijk het ook zoude zijn, er van afzien op deze en andere zeer leerrijke voorbeelden nader in te gaan, en ons tot een vluchtige bespreking beperken. Over het algemeen is de uitwerking der onderstellingen niet verder voortgezet dan tot de eerste aanraking met den vijand en bepaalt de schrijver zich tot het aangeven van den opzet der ter beoefening gekozen oorlogshandeling, te recht de volledige doorvoering van een gevecht als niet geëigend beschouwende voor een applicatorisch-tactische studie. Hetgeen hierdoor aan kortheid en zakelijkheid der oefeningen wordt ge wonnen komt aan het aantal dezer en de verscheidenheid der behandelde onderwerpen ten goede. Door de bij de meeste onderstellingen op de uitwerking volgende tegen- onderstelling, volgens welke de vijand zou kunnen handelen, kan men omtrent het onder verschillende omstandigheden te verwachten verloop gemakkelijk voor zich zelf een denkbeeld vormen. Omtrent het ontwerpen van onderstellingen en het geven van opdrachten bij gefingeerde oorlogs handelingen geeft de schrijver de volgende behartenswaardige wenken. „Hierbij," zegt hij, „moet men zich nauwkeurig rekenschap geven van „het groote kader waarin de handeling zich afspeelt; dit wil niet zeggen „dat men moet aanvangen met groote strategische combinatiën om ten „slotte te komen tot het uitzetten van een veldwacht. Wanneer men de „onderstelling redigeert, deele men slechts mede wat degene die de op bracht moet uitvoeren behoort te weten, doch dat sluit geenszins uit, dat „de leider bij het ontwerpen, op het algemeene kader veel dieper moest „ingaan. Kortheid is voor eene onderstelling een groote deugd, doch zij „mag allerminst ontaarden in onvolledigheid. Yooral ook zij men in- „dachtig om in eene onderstelling met opdracht duidelijk te zeggen wat „men wil. In het streven om de uitvoerders van eene onderstelling tot „het nemen van een zelfstandig besluit te brengen, vervalt men somtijds

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 630