9 KORTE INHOUD. Zooals de titel aangeeft. Over het te lang aanhouden der militairen b/h K. \V. D., en de wenschelijkheid deze inrichting onder het Dep. v. Kol. te brengen en daarbij Indische officieren in te deelen. Beschouwingen omtrent de middelen, die aangewend behooren te worden om ook Javanen uit de hoogere klassen in het leger te krijgen. Voordracht van kol. Buhlmann over de verschilpunten tusschen het avant-project v/h D. v. O. en de voorstellen, door eene vergadering van hoogere troepenbevelhebbers gedaan. Het uittreksel bevat het hoofdstuk, dat handelt over de bevoegdheid van troepencommandanten en een aantal artikelen, rakende de positie van den officier. Instemming met de wet, zooals zij door den Senaat was voorgesteld en critiek op die wet, zooals zij door de Kamer van Afgevaardigden gewijzigd is. Samenstelling van het veldleger met de reserven, en de bewapening. Betoog over de noodzakelijkheid van het oprichten van een afzonder lijken strafdienst bij de genie, voorts over de organisatie van het wapen. Opgave van de redenen, waarom de militie in Engeland niet goed werkt en niet populair is, en maatregelen tot verbetering daarvan. Eene nieuwe organisatie van het officierskorps. Korte geschiedenis van het ontstaan der vrijwilligers en beschrijving van de organisatie zooals die thans is. De moeilijkheid van de jaarlijksehe aanvulling van 14000 man bij het Engelsche leger, vooral met het oog op de ontevredenheid over de behandeling van den soldaat en de verdere vooruitzichten als zoodanig.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 643