13 KORTE INHOUD. Militair geschiedkundig, geographisch, strategisch overzicht van de kustverdediging van de Oostzee voor alle rijken die daaraan grenzen, met eene opsomming van de verdedigingswerken en de troepen, daar voor bestemd. Hoofdstuksgewijze opgave van den inhoud van dit boek. I. De volmaking van de vuurwapenen. II. Algemeene grondregels voor het gebruik der vuurwapenen. III. Taktiek der infanterie. IV. Taktiek der veldartillerie. V. Taktiek der cavalerie. VI. Taktiek der gecom bineerde wapens. VII. De opleiding. VIII. Kleeding en uitrusting. IX. De volksopvoeding. Na een korte schets van den tegenwoordigen stand van zaken, en in de veronderstelling dat Port-Arthur toch in handen der Japanners zal vallen, betoogt schrijver, dat Rusland, al mocht het te land zege vieren, geen voordeelen zal verkrijgen boven Japan, zoolang Japan de heerschappij ter zee bezit. Eene verhandeling over het nut van tactische oefeningen op de kaart, mits de leiding wordt toevertrouwd aan personen die daartoe bijzonder geschikt zijn, ongeacht de anciennieteit. "Weerlegging van de fouten door Japan en Rusland volgens de Euro- peesche theorie gemaakt. Beschouwingen over de waarde van goed geoefende troepen en goede bevelvoering. Strategische beschouwingen over den invloed en de aanwending der zeemachten bij expedities in de koloniën in 't algemeen; bespreking van de maritime basissen der verschillende mogendheden in Indië en de waarde met het oog op verschillende mogelijke expedities. Eene tactische opdracht, waarvan de oplossing ter mededinging in een wedstrijd dient. Geschiedkundig overzicht van de ontwikkeling der tactiek van af de Grieken. Een ontwerp opleiding van verkenners, speciaal met het oog op een oorlog in bergterrein tegenover een inlandschen vijand.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 647