17 KORTE INHOUD. Bespreking van het werk van generaal von Holleben. Betoog, dat besluiteloosheid en dus ongeschiktheid voor legeraan voering Bazaine tot de fout heeft gebracht, zich met zijn leger in Metz. te doen opsluiten, terwijl geen verraad in het spel was. Voordracht over gehouden in de militaire vereeniging te Berlijn. De door Napoleon getroffen voorbereidingen tot den oorlog van 1812, en de oorzaken van het échec. Ophelderingen omtrent 's schrijvers oordeel over de bevelvoering van de 4e cavaleriedivisie, in zijn werk: „Verwendung und Führung der Kavallerie 1870/71 u. s. w." Aanhalingen uit de krijgsgeschiedenis betreffende den invloed van weder op de krijg sverrichtingen. Eene puntsgewijze opsomming omtrent beide volken van grootto der bevolking, weerkracht, redenen van den oorlog en de verschillende phasen, waarin de oorlog is gekomen tot 25 September 1904. De toepassing van den guerilla in den Tweeden Silezischen Oorlog door Prins Karei van Lotharingen tegen Koning Frederik II van Pruisen. Bespreking van de groote waarde van het werk van den majoor Kunz: „Kriegsgeschichtliche Beispiele aus dem deutsch-französischen Kriege von 1870/71. Zooals de titel vermeldt.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 651