19 KORTE INHOUD. Zooals de titel aangeeft. Bespreking van eenige punten daaruit. Tactische beschouwingen over Geschiedenis van de wijzigingen, die de infanterietactiek van 1791 —1900 heeft ondergaan. Hoe men in Engeland, na de ondervinding in Z.-Afrika, tot een kort geweer is overgegaan, geschikt voor alle troepen. Beschrijving en eenige opgaven betreffende dat geweer. De opkomst van de bereden infanterie in de groote rijken van Europa ten gevolge van de oorlogen in Z.-Afrika en China. Voorstel tot wijziging van het schietvoorschrift en van het schij- venmaterieel, ten goede komende aan de veiligheid op de nevenbanen en den geregelden en vlotten gang der oefeningen. Bespreking van het werk hetoogende, dat de kracht moet gezocht worden in de ontwikkeling van den infanterist als individueel schutter. Verhandeling over het zich uiten van militaire zijde in Duitschland, na eiken nieuwen oorlog, omtrent de in de toekomst te volgen tactiek, I opgebouwd uit de resultaten in den vorigen oorlog verkregen. Poging om, in verhand met het geleerde uit de laatste oorlogen, het bestaande reglement en de geschriften van v. Seherff en Schlich- ting tot den gewenschten aanvalsvorm der infanterie te geraken. Over den automatischen aanslag bij de schietoefeningen.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 653