21 KORTE INHOUD. Bespreking van het denkbeeld, om de geheele infanterie met de kle wang te bewapenenvoor- en nadeelen van het geweer en de karabijn. Schrijver wenscht een proef te doen nemen, door den compagnies commandant geheel verantwoordelijk te stellen voor de schietopleiding der compagnie, en geeft een schema aan van de richting, waarin hij die opleiding zou willen geleid zien. Na een geschiedkundig overzicht van de verschillende infanterie- reglementen, bespreekt schrijver de eischen, waaraan een exercitie- reglement voor de infanterie in den tegenwoordigen tijd moet voldoen. Bespreking van het brandende vraagstuk bij de infanterie Thoe moet de aanvalsvorm zijn?" met het oog op de verhoogde uitwerking der moderne vuurwapens. De vrees voor het lijden van verliezen is groot, grooter dan de ver liezen zelf. Dit stemt tot overdreven voorzichtigheid, waardoor de energie verloren gaat; daarom moet de geest opgewekt blijven. Bespreking van de verschillende inzichten der Fransche cavalerie- autoriteiten over het gebruik der cavalerie, vooral met het oog op de groote vuuruitwerking der moderne vuurwapens, met aanhaling van voorbeelden uit de groote manoeuvres Betoog, dat meer oefeningen moeten gehouden worden met groote cavalerieafdeelingen, omdat de troepenleiders zich anders niet op de hoogte van hun taak kunnen stellenmet voorbeelden. Studie over den geest van onze voorouders, die Europa hebben ver overd, geput uit nagelaten gedenkschriften. Door de verhooging der vuuruitwerking van de moderne vuurwa pens zal de cavalerie niet meer gebruikt kunnen worden zooals vroe ger, maar zal toch nog, behalve voor ophelderings-en observatiedien sten, zeer goed te gebruiken zijn; ook voor zelfstandige opdrachten, mits goed bewapend en geoefend in alle aan de cavalerie te stellen eischen, terwijl aan haar, behalve rijdende artillerie, moeten toege voegd worden bereden pioniers, bruggenmaterieel en machinegeweren. Bespreking van het nieuwe cavalerievoorschrifc in Engeland. Door de verbetering der vuurwapenen is, blijkens de laatste oorlogen, de taak der cavalerie (den ophelderings- en verkenningsdienst daarge laten) een geheel andere geworden en behoort aan de schietopleiding, zonder dat het ruiterschap daaronder lijdt, de grootste zorg besteed te worden.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 655