51 deeling in bedwang houden, om zich met verreweg het grootste deel tegen de afdeeling Pring Soerat te wenden. Rest dus het bezetten van den hoogen rug ten W. van Këtra. Daar de cavalerie dezen voorloopig vasthoudt, bestaat er veel kans, dat zulks nog bijtijds kan geschieden. Het detachement zal het gevecht nu dienen te aanvaarden, thans echter niet tot het verkrijgen van tijdwinst alleen, doch om hardnekkig stand te houden, want vrijwillig terugtrekkende zou de afstand tot het detachement P. Soerat steeds grooter worden, en van vereeni- ging dus steeds minder sprake kunnen zijn. Wel loopt het de tachement kans geslagen te worden vóór dat van Pring Soerat kan ingrijpen, doch in dat ongunstige geval zal de vijand toch een goed deel van zijn macht in gevecht hebben moeten brengen, waarvan het detachement Pring Soerat wellicht partij zal kunnen trekken. Al deze overwegingen dienen den detachementscommandant in een oogwenk door het hoofd te gaan. Van de 3 op dezen dag zelfstandig optredende afdéelingen was zijn taak zeker wel de moeilijkste. Als uitvloeisel van deze overwegingen stel ik mij voor, dat de detachementscommandant het volgende verricht. Ie. Den commandant der halve le compagnie in de hoofd macht opdraagt de voorhoede te versterken, en den compagnies commandant het bevel over te brengen als rechterflankdekking te marcheeren tot den W. rand Këtra Tapak Bima, waar nadere bevelen gegeven zullen worden. 2e. De hoofdmacht 750 M. ten N. W. van de brug over de Toentang van den rijweg laat afbuigen, om zich langs den fcortsten weg naar de in te nemen stelling te begeven, daarbij ■eene nieuwe voorhoede van x/2 compagnie vooruitzendend. 3e. Den commandant der artillerie opdraagt, zoo snel mogelijk «ene stelling te verkennen voor de sectie veldartillerie. Bij de door het detachement in te nemen stelling aangekomen, stelt de commandant zich snel op de hoogte van den toestand, en schrijft thans een bericht aan den brigadecommandant, den be vonden toestand mededeelend en daarbij tevens kennis gevend van de eigen voornemens. Vermits de detachementscommandant hier thans al spoedig

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 65