KOKTE INHOUD. Beschrijving van de gehouden bij Manassas. Bespreking en beoordeeling van Applicatorische uitwerking van de hier bedoelde manoeuvre-opdrach ten, waarbij de schrijver de oefening zoodanig doet verloopen als hem het meest leerzaam voorkomt. Critiek op de wijze van het houden van manoeuvres in Engeland, bij welke laatste volgens schrijvers meening niets geleerd wordt. ISa het opsommen van de oorlogshandelingen welke in vredestijd zeer goed bij manoeuvres beoefend kunnen worden geeft schrijver de richting aan, waarin de manoeuvres moeten worden geleid om leerzaam te zijn. Door den spreker werden eenige beschouwingen toegevoegd aan zijne ter inleiding van de bespreking geschrevene verhandeling, vooral naar aanleiding van het gebruik der machinegeweren in den Z.-Afrikaansehen oorlog. Tactische beschouwingen omtrent het gebruik van machinegeweren en de voordeelen voor de drie hoofdwapens te verkrijgen bij eene oordeelkundige indeeling. Bijzonder gebruik van de machinegeweren zooals voor verdediging van étappe-plaatsen en spoorlijnen. Daar velen over het nut der machinegeweren van oordeel ver schillen, geeft schrijver eenige beschouwingen over het gebruik daar van en komt tot het besluit, dat in het moderne gevecht, zoowel bij den aanval als bij de verdediging, het machinegeweer, mits goed ge bruikt, vrijwel onontbeerlijk is. Daar de manschappen der veldartillerie niet voldoende bewapend zijn om zich tegen onverwachte aanvallen waarbij het geschut niet gebezigd kan worden te verdedigen, zou het aanbeveling verdienen, per batterij eenige automatische geweren mede te voeren. Beschrijving van de sluit-, laad- en afvuurinrichting van een auto matisch kanon. Met het machinekanon kan, ook na de automatische in richting buiten werking te hebben gesteld, enkelvuur worden afgegeven. Het rijwiel en de automobiel als vervoermiddelen bij mobilisatie, naar aanleiding van de manoeuvres in Engeland en Italië gehouden.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 661