KORTE INHOUD. Het gebruik van de wielrijderscompagnieën bij den ophelderings-en verkenningsdienst der cavalerie, en voor andere doeleinden. Onder wiens commando zullen zij komen te staan in geval van oorlog Volgt eene bespreking der brochure van den Eranschen kapitein Gerard, vergelijking van de wielrijders bij bereden infanterie. Ten slotte iet& over de organisatie der wielrijders De vooruitgang van het automobilisme voor oorlogsgebruik. Zoo is door Portugal bij de firma Schneider Co. te Le Creusot een 15 c.M. houwitserbatterij van 4 stukken besteld, voort te trekken door één motorwagen, bestemd voor de verdediging van Lissabon. Verder wordt besproken, hoe in de toekomst bij de belegering van vestingen het opvoeren van geschut door motorwagens een belangrijke besparing aan tijd en paarden zou geven. Over het gebruik van motorvoertuigen bij de groote manoeuvres door verschillende Europeesche mogendheden. De vooruitgang van de luchtscheepvaart op militair gebied sedert den oorlog 70/71, en opgave van de verschillende parken, ballons en vullingen, in gebruik hij de Europeesche mogendheden. Eenige voor beelden van het gebruik der ballons in den oorlog. De uitwerking van landmijnen is meer moreel dan materieel. Beschrijving hoe de mijnen worden aangelegd. De ontsteking geschiedt gewoonlijk langs electrischen weg, ook automatisch, op het oogenblik dat de vijand het terrein boven de mijnen betreedt. De aanleg van den elektrischen spoorweg in Italië van Lecco langs den oostelijken oever van het meer van Oomo tot Colico, van waar één tak naar Sondrio en één naar Chiavena, technisch behandeld. Beschrijving van wat deze spoorweg gedurende den oorlog gepres teerd heeft, de gebreken die aan het licht zijn gekomen enz., ver schillende oordeelvellingen in het buitenland. Uittreksel uit het verslag van den kapitein K. E. Schütt, over de proeven tusschen Amsterdam en Kampen met draadlooze telegrafie gehouden in 1904. Door het aanschaffen van draadlooze telegrafie op schepen en kust plaatsen zijn sommige duivenposten vervallen.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 663